Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn

ANBI-gegevens Diaconie

De Protestantse Diaconie van Apeldoorn is een ANBI, een het algemeen nut beogende instelling.
Dat betekent dat bijdragen en giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Naam: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Apeldoorn
RSIN: 0025.31.495
Websiteadres: www.diaconieapeldoorn.nl
E-mail:
Adres: Hofveld 52. 7331 KE Apeldoorn

Bestuursvorm: De Protestantse Diaconie van Apeldoorn maakt deel uit van de Protestantse Gemeente Apeldoorn(PGA), onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland(PKN). De organisatievorm van de PKN staat beschreven in de “kerkorde Protestantse Kerk in Nederland”

De Protestantse Diaconie van Apeldoorn kent een bestuur: het College van Diakenen, bestaande uit 10 afgevaardigden van Apeldoornse wijkgemeenten, verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De Algemene Kerkenraad van de PGA is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het College van Diakenen heeft een dagelijks bestuur, het Moderamen, bestaande uit 6 leden.

Beleidsplan Protestantse Kerk Nederland.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse kerk in Nederland Dicht bij het hart

Beloningsbeleid.
De beloning van de medewerkers in loondienst is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: De Arbeidsvoorwaardenregeling voor werknemers, diverse modellen en brochures zijn via deze link naar beloningsbeleid te vinden.

Beleidsplan Protestantse Kerk Apeldoorn
beleidsplan PGA 2019-2022

Beleidsplan 2018-2023 College van Diakenen
Beleidsplan 2013-2017 College van Diakenen

Begroting 2019
Begroting 2018
jaarrekening 2017
Begroting Diaconie 2017
Jaarrekening Diaconie 2016
Begroting Diaconie 2016

Jaarrekening 2015.
VOORWOORD.

Namens het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Apeldoorn bieden wij u de jaarrekening aan over het jaar 2015.
Het boekjaar is geëindigd met een nadelig resultaat van €18.401. Begroot werd een nadelig saldo van €36.700. Het boekjaar 2014 werd afgesloten met een nadelig saldo van €19.612.
De oorzaak van dit nadelige resultaat ligt voornamelijk aan de steeds dalende rentestand en aan de matige beurs in 2015. De rentebaten en dividenden zijn €16.000 lager dan begroot.
Aan de andere kant moet onze bijdrage aan PGA centraal pas vanaf 2016 betaald te worden, begroot was €20.000.
De diaconale uitgaven bedroegen €104.479; begroot was €98.300. Bij de diaconale uitgaven moet u denken aan Individuele hulpverleningen, vakanties minder draagkrachtigen, gehandicaptenweek, kerstgaven en plaatselijk, landelijk en wereldwijd diaconaal werk. Plaatselijk werden o.a. het Citypastoraat, SchuldHulpMaatje Apeldoorn, Stichting Leergeld en de Stichting Present ondersteund. Wereldwijd dragen we bij via Kerkinactie.
De bankkosten zijn sterk gestegen, omdat we per 1-1-2014 de beleggingsportefeuille hebben uitbesteed aan professionele externe partijen. Zij brengen voor het beheer een percentage van de hele portefeuille in rekening.
Verheugend is dat bijdragen levend geld opnieuw zijn gestegen, €2.500 meer dan in 2014 en zelfs €18.000 meer dan begroot voor 2015. De overige kosten lagen redelijk in lijn met de begroting waar bij de personeelskosten wel gezegd moet worden dat deze €12.000 lager zijn dan in 2014 en zelfs €21.000 lager dan begroot voor 2015. Dit komt doordat we enige tijd geen consulent hebben gehad.
Evenals in 2013 en 2014 is in 2015 een gift ontvangen ten behoeve van de individuele hulpverlening. Dit geld is gebruikt voor hulpaanvragen in het grijze gebied van de richtlijnen van de Diaconie. Ook van de Nederlands Gereformeerde Kerk en van het Leger des Heils is wederom een gift ontvangen.
Zoals vermeld maken we vanaf 1-1-2014 voor het beleggen van de gelden gebruik van externe partijen. Het beleggingsbeleid is defensief. Wel is een deel belegd in aandelen. Door het matige beleggingsresultaat in 2015 en door het nadelige resultaat over 2015 is het vermogen gedaald van €4.978.074 naar €4.946.467.
De opbrengst van het vermogen stelt ons in staat om diaconale doelen te realiseren en om een diaconaal consulent en twee administratieve medewerkers in dienst te hebben.

Wij danken een ieder die zich op enigerwijze heeft ingezet voor de diaconale zorg in 2015.

Apeldoorn, april 2016

C. Bouman, penningmeester P.N. Hoffer, penningmeester
Jaarrekening Diaconie 2015

JAARVERSLAG BEHORENDE BIJ DE JAARREKENING 2014 VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE APELDOORN (CvD).
De missie van het College van Diakenen (uit het beleidsplan 2013-2017):
De Diaconie acht het haar taak naar vermogen nood op deze wereld te helpen lenigen; ook de zorg voor het behoud van de Schepping valt daaronder. De invulling van deze taak bestaat niet alleen uit het geven van financiële hulp waar dat past, maar meer nog door een zo professioneel mogelijke opstelling, als behoeder en als wegwijzer. Zij wil de gemeente leden hierbij betrekken, door voor de inzameling van de gaven goede argumenten aan te dragen en voor het voetlicht te brengen en door voor persoonlijke inzet bij hulpverlening te pleiten. Daadwerkelijke hulpverlening aan hen die dit nodig hebben blijft de eerste zorg.

In 2014 vergaderde het CvD acht keer en het moderamen CvD tien keer om de basis te leggen voor het werk dat gedaan moet worden, zoals omschreven in de missie uit het beleidsplan. In het CvD waren alle wijken van de PGA vertegenwoordigd. Het moderamen bestond uit vijf personen, t.w. twee voorzitters, één secretaris en twee penningmeesters, aangevuld met de diaconaal consulent en de administratief medewerkster. Er was een vacature voor secretaris, maar één van de penningmeesters heeft in 2014 de functie van interim-secretaris vervuld. Eind 2014 kon gelukkig gemeld worden dat een nieuwe secretaris gevonden was.

Speerpunten van het CvD waren volgens het Beleidsplan 2013-2017:
a: Herkenbaarheid, bereikbaarheid en aanspreekbaarheid van het CvD,
b: Focus op kerntaken: dienen, helpen en coachen,
c: Opsporen van armoede en hulpbehoevendheid.

Met activiteiten zoals de Diactief-avonden, de cursusavond voor nieuwe diakenen, het project Vakantiegeld Samen Delen in De Maten en in Zuid, de diaconale vakanties en de vakantieweek in Ommen, het optimaliseren van de website, het inloophuis en het reparatiecafé in De Maten, de goederenloods, budgetbeheer en reparatiecafé van de wijkdiaconie van de Open Hofkerk werd geprobeerd deze speerpunten met de wijkgemeenten en -diaconieën te realiseren.

In het najaar van 2013 waren aan de eerste drie speerpunten toegevoegd:
d: Aandacht voor duurzaamheid,
e: Welke mogelijkheden zijn er om niet-kerkgangers een diaconale bijdrage te laten betalen,
f: Mobiliseren van gemeenteleden als diaconale hulptroepen.

Ad d: in het najaar van 2013 initieerde de diaconaal consulent met enkele vrijwilligers de werkgroep ‘duurzaamheid’ en is geïnventariseerd wat de mogelijkheden zijn om binnen de Apeldoornse kerken aandacht aan dit item te besteden. Dit resulteerde in enkele voorlichtingsavonden (op verzoek), de opzet van een week rond duurzaamheid in de zomer (wegens te weinig belangstelling afgeblazen) en aandacht in verschillende (wijk)gemeenten voor duurzaamheid in het kader van de Michazondag in oktober. De werkgroep heeft onderdak gevonden bij het Apeldoorns Beraad van Kerken (ABVK). Door middel van een kleurrijke folder worden doel, missie en aanbod nu de aan de Apeldoornse kerken bekend gemaakt. Medio 2014 heeft de consulent de werkgroep verlaten om zo haar handen vrij te hebben voor nieuwe activiteiten. Daarnaast was er zeer serieuze aandacht voor het zoveel mogelijk duurzaam beleggen van het vermogen van het CvD.
Ad e: het speerpunt ‘hoe niet-kerkgangers kunnen worden uitgenodigd om financieel en in aandacht bij te dragen aan diaconale projecten’, zal in 2015 worden opgepakt.
Ad f: via projecten als ‘Handje Hulp, ‘Omzien naar Elkaar’, ‘Doedagen’ (in samenwerking met Stichting Present Apeldoorn), maar ook Vakantiegeld Samen Delen werd de diaconale inzet van gemeenteleden in de wijken zoveel mogelijk gerealiseerd.

2014 stond ook in het teken van een te vormen PGA-centrale in het kader van ‘verandering en vernieuwing’ binnen de PGA. Om een en ander te realiseren draagt het CvD haar steentje bij in de vorm van een jaarlijkse bijdrage van € 20.000,- aan deze PGA-centrale, dit voor een periode van vijf jaar. Eén van de voorzitters heeft zitting in de PGA-centrale.
Een nieuwe activiteit waaraan de diaconaal consulent in 2014 tijd en aandacht besteedde was de opzet en organi-satie van een maandelijks WeeWeecafé in Apeldoorn. Daartoe zijn onder meer het UWV, Stimenz, de Kap, het Citypastoraat en de stadsdeelmanager van het Centrum benaderd. Met enkele vrijwilligers en genoemde organisaties is het projectplan ontwikkeld. In januari 2015 zal de eerste bijeenkomst in ‘De Herberg’ plaatsvinden.
Andere activiteiten waarbij de diaconaal consulent in 2014 in meer of mindere mate betrokken was, zijn: de Classicale ZWO-werkgroep, de werkgroep Apeldoorn tegen Verarming (AtV), de werkgroep Ruimte voor anders zijn (Rvaz), de maandelijkse maaltijden voor zwerfjongeren (‘Tafelen’) en de pretpietenactie die door JOKER werd uitgevoerd. Najaar 2014 gaf ze aan nieuwe medewerkers van Inloophuis een uitgebreide training. Voor wijkdiaconieën en anderen was zij vraagbaak en op afroep beschikbaar. En tweewekelijks verzorgde zij de diaconale column in Perspectief.

De zorgen om het voortbestaan van Inloophuis ‘De Herberg’ blijven bestaan. De diaconaal consulent is adviserend lid van het Algemeen Bestuur van het Citypastoraat waaronder het Inloophuis valt. Daarnaast heeft het CvD haar een groot deel van het jaar beschikbaar gesteld om als voorzitter van de steunorganisatie ‘Vrienden van De Herberg’ meer financiën voor ‘De Herberg’ te genereren . In 2014 heeft de fondsenwerving zonder enige twijfel een stap voorwaarts gemaakt, maar de zorg voor een sluitende exploitatierekening blijft nu ABRI en JOKER hun werkruimte in ‘De Herberg’ moeten verlaten. Het CvD is geen eigenaar van het pand aan de Deventerstraat of beheerder van het Inloophuis, maar vanwege het diaconale aspect voelt zij zich zeer betrokken bij de problematiek. Als ABRI en JOKER uit ‘De Herberg’ vertrekken, blijft de diaconaal consulent als enige PGA-werknemer in het pand achter.

In 2014 is het aantal hulpaanvragen weer gestegen ten opzichte van 2013. Ongeveer 100 aanvragen – veelal van maatschappelijke instanties en soms vanuit de wijken – kwamen binnen bij de administratief medewerkster. Gelukkig is per 1 februari ondersteuning gekomen in de vorm van een medewerkster diaconale hulpverlening voor vijf uur per week, De intake en administratieve afhandeling vergen veel tijd en aandacht. Omdat ook veel aanvragen binnen komen via de maatschappelijke tak van het Leger des Heils is in overleg met ‘het Leger’ een modus gevonden om het CvD geldelijk te compenseren. Jaarlijks kan een rekening gezonden worden, waarin de uren en het bedrag, besteed aan hulpverleningen binnengekomen via het Leger des Heils, voor de helft gedeclareerd kunnen worden. Ook van de Ned. Geref. Kerk is een bedrag ontvangen om te besteden aan diaconale hulpverlening. Ook door de transitie in de zorg neemt het aantal hulpaanvragen toe. Er zijn in dit kader bijeenkomsten geweest, waarin kerken, diaconieën, niet-professionele maatschappelijke organisaties en de burgerlijke gemeente met elkaar in gesprek gingen hoe het nu verder zou moeten. Er zullen mensen tussen wal en schip vallen. Duidelijk werd wel dat de taak van de kerken/diaconieën voorlopig vooral zal bestaan uit signaleren van misstanden. Gezamenlijk kunnen kerken/diaconieën via het ABvK dan spreken richting burgerlijke gemeente.

Door de ‘inzameling van de gaven’ werd de nood van de wereld, dichtbij en veraf vrijwel wekelijks onder de aandacht van de gemeenteleden gebracht. Organisaties als Sant’Egidio, de Voedsel- en Kledingbank worden door verschillende wijken met menskracht, financiën en door inzameling in natura, ondersteund.

In 2014 was de diaconaal consulent 25 jaar in dienst van de PKN (en aanverwante protestantse organisaties). Dit werd, met het moderamen CvD en de medewerkers, gevierd met een feestelijk etentje bij restaurant Poppe!

Zo hebben ook in 2014 veel vrijwilligers, samen met enkele professionele krachten de diaconale kerntaak: ‘helpen, waar geen helper is’ op bewonderenswaardige wijze gestalte gegeven.

Jaarrekening.
Namens het college van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Apeldoorn bieden wij u in verkorte vorm de jaarrekening aan over het jaar 2014.
Het boekjaar is geëindigd met een nadelig resultaat van € 19.612. Begroot werd een nadelig saldo van € 4.550. Het boekjaar 2013 werd afgesloten met een nadelig saldo van € 2.901.
De oorzaak van dit nadelige resultaat ligt voornamelijk aan de steeds meer dalende rentestand. De rentebaten en dividenden brachten € 21.000 minder op dan begroot. Herbelegging van uitgelote obligaties en aflopende deposito’s moet geschieden tegen een lagere rentevergoeding. Dit zal ook voor de komende jaren nadelige gevolgen hebben.
De diaconale uitgaven bedroegen ruim € 90.293; begroot was € 84.500. Bij de diaconale uitgaven moet u denken aan Individuele hulpverleningen, vakanties minder draagkrachtigen, gehandicaptenweek , kerstgaven en plaatselijk, landelijk en wereldwijd diaconaal werk. Plaatselijk werden o.a. het Citypastoraat, SchuldHulpMaatje Apeldoorn, Stichting Leergeld en de Stichting Present ondersteund. Wereldwijd dragen we bij via Kerkinactie. In 2014 hebben we op part-time basis een medewerker aangetrokken om de groeiende stroom hulpaanvragen het hoofd te kunnen bieden.
De bankkosten zijn sterk gestegen, omdat we per 1-1-2014 de beleggingsportefeuille hebben uitbesteed aan professionele externe partijen. Zij brengen voor het beheer een percentage van de hele portefeuille in rekening.
De overige kosten lagen redelijk in lijn met de begroting.
Het is verheugend te mogen constateren dat de opbrengst van de collectes een stabiel beeld geeft. Evenals in 2012 en 2013 is een substantiële gift ontvangen ten behoeve van de individuele hulpverlening. Dit geld is gebruikt voor hulpaanvragen in het grijze gebied van de richtlijnen van de Diaconie. Ook van de Nederlands Gereformeerde Kerk en van het Leger des Heils is een gift ontvangen. Laatstgenoemde verwijst regelmatig cliënten naar ons door.
Jaarrekening Diaconie 2014