Diaconie van de Protestantse Gem. Apeldoorn

KvK nr. 76441709 | Bankrekening: NL25 RABO 03734 10 999

ANBI-gegevens Diaconie

De Protestantse Diaconie van Apeldoorn is een ANBI, een het algemeen nut beogende instelling.
Dat betekent dat bijdragen en giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Naam: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Apeldoorn
RSIN: 0025.31.495
KvK: 76441709
Websiteadres: www.diaconieapeldoorn.nl
E-mail:
Adres: Hofveld 52. 7331 KE Apeldoorn

Bestuursvorm: De Protestantse Diaconie van Apeldoorn maakt deel uit van de Protestantse Gemeente Apeldoorn(PGA), onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland(PKN). De organisatievorm van de PKN staat beschreven in de “kerkorde Protestantse Kerk in Nederland”

De Protestantse Diaconie van Apeldoorn kent een bestuur: het College van Diakenen, bestaande uit 10 afgevaardigden van Apeldoornse wijkgemeenten, verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De Algemene Kerkenraad van de PGA is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het College van Diakenen heeft een dagelijks bestuur, het Moderamen, bestaande uit 6 leden.

Beleidsplan Protestantse Kerk Nederland.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse kerk in Nederland Dicht bij het hart

Beloningsbeleid.
De beloning van de medewerkers in loondienst is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: De Arbeidsvoorwaardenregeling voor werknemers, diverse modellen en brochures zijn via deze link naar beloningsbeleid te vinden.

Beleidsplan Protestantse Kerk Apeldoorn
beleidsplan PGA 2019-2022

Beleidsplan 2018-2023 College van Diakenen
Beleidsplan 2013-2017 College van Diakenen  

De begroting 2022 van de Diaconie Protestantse gemeente te Apeldoorn is in 1e lezing behandeld in de AK-vergadering van 7 oktober j.l.
U kunt nu als gemeentelid reageren op de inhoud van deze begroting, voordat de begroting in 2e lezing wordt voorgelegd aan de AK.
Indien u een opmerking heeft of vragen, wilt u die dan voor 1 november a.s. doorgeven via de mail aan
Begroting 2023
Begroting 2022 
Begroting 2021
Begroting 2020
Begroting 2019
Begroting 2018
Begroting 2017
Begroting 2016

Jaarrekening Diaconie 2022
Jaarrekening Diaconie 2021
Jaarrekening Diaconie 2020
Jaarrekening Diaconie 2019
Jaarrekening Diaconie 2018
Jaarrekening Diaconie 2017
Jaarrekening Diaconie 2016
Jaarrekening Diaconie 2015