Diaconie van de Protestantse Gem. Apeldoorn

KvK nr. 76441709 | Bankrekening: NL25 RABO 03734 10 999

Organisatie

Diaconale opdracht

De Protestantse gemeente Apeldoorn weet zich geroepen tot de dienst van de Heer Jezus Christus. Zij vormt met hem en elkaar een wereldwijde gemeenschap van mensen, die er zijn voor elkaar en anderen. Diakenen worden geroepen om hiervoor mogelijkheden aan reiken, de gemeente te informeren en te stimuleren. Samen met de gemeente zetten zij zich in voor een barmhartige en rechtvaardige samenleving, solidair met de armen.

Het bankrekeningnummer van de Diaconie is: Diaconie Protestantse Gemeente te Apeldoorn NL25 RABO 03734 10 999

Diaconie en AVR

Privacystatement

Plaatselijk diaconaat

Diakenen zijn als ambtsdragers lid van een wijkkerkenraad en vormen tezamen de plaatselijke wijkdiaconie. Taken van diakenen zijn:

De wijkdiaconie heeft een stimulerende, motiverende en begeleidende taak bij het gemeente-zijn in deze samenleving.
De Wijkdiaconie vergadert gewoonlijk eenmaal per maand, waarin specifieke diaconale aangelegenheden worden behandeld, ervaringen worden uitgewisseld en inspiratie wordt opgedaan.
In de kerkdienst hebben diakenen een aantal speciale taken:

  • Collecteren tijdens de kerkdienst
  • Voorbereiding en begeleiding Avondmaalsviering
  • In sommige kerken zijn de diakenen betrokken bij de gebeden

Het College van Diakenen

Het College van Diakenen (CvD) wordt gevormd door:

  • Het moderamen (voorzitters, secretarissen, penningmeesters
  • Vertegenwoordigers uit de wijkdiaconieën;
  • Een waarnemer vanuit de Diaconie Beekbergen

Adviseurs van het College: diaconaal consulent en administrateur
Leden van het moderamen maken deel uit van de Algemene Kerkenraad.
Het College vergadert eenmaal per maand waarin o.m. beleidszaken op algemeen diaconaal gebied vanuit het beleidsplan worden behandeld.
Het moderamen vergadert eenmaal per maand ter voorbereiding op de Collegevergadering.

Alle correspondentie kunt u richten aan de administrateur Mw. C. van Orden

Notulen

Instructie en regelgeving behoeft geen nadere toelichting, verslaglegging van de vergaderingen spreekt voor zich.

Beleidsplan

De taken van de diaconie zijn nader uitgewerkt in het Diaconaal Beleidsplan, dat telkens voor een periode van vier jaar wordt opgesteld door het College van Diakenen.
Beleidsplan centrale diaconie 2018-2023

Diaconale onderscheiding

Informatie over Gemeente-, Binnenlands-, en Werelddiaconaat »

Inkomsten en uitgaven

ANBI

Informatie over ANBI van de diaconie