Diaconie van de Protestantse Gem. Apeldoorn
KvK nr. 76441709 | Bankrekening: NL25 RABO 03734 10 999

Diaconale collecten 2e kwartaal 2023

2 april   (Palmpasen)
Diaconie / Sleutel

De Sleutel werkt in de wijken Kerschoten en Zuid aan verbindingen tussen kinderen, ouders en vrijwilligers uit zeer verschillende culturele en religieuze achtergronden. Het initiatief van welzijnswerk Stimenz, de voormalige Open Hofkerk en het jeugdwerk van de Protestantse Kerk in Apeldoorn heeft geleid tot een bloeiende gemeenschap in beide wijken. Ondersteunt u met deze collecte de activiteiten voor deze kinderen en volwassenen, voor de kerk naar buiten?

 Tijdens de Paascyclus wordt alleen de Avondsmaalscollecte voor de diaconie gehouden.

9 april   (Pasen)
Diaconie / Werelddiaconaat (Moldavië)

Vanwege grote armoede en werkloosheid in Moldavië werken veel inwoners in het buitenland. Hierdoor blijven veel kinderen en ouderen alleen achter. Hoewel kerken maar weinig geld en vrijwilligers hebben, willen ze er voor deze kwetsbare groepen zijn. Moldovan Christian Aid (MCA) ondersteunt kerkelijke gemeenten bij diaconale initiatieven en traint jongeren zodat zij ouderen kunnen helpen. Dit werkt aan twee kanten: zo zijn jong én oud wat minder alleen!

16 april
Diaconie / Citypastoraat 

Draag bij aan een beter leven. Die slogan gebruikt het Citypastoraat voor het werven van vrijwilligers voor het Inloophuis aan de Deventerstraat. Dit huis wil een plaats zijn, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, waar ze zich even terug kunnen trekken uit de hectiek van het leven en de dagelijkse zorgen, waar mensen hun verhaal kwijt kunnen, omdat ze er een luisterend oor vinden. De kerken van Apeldoorn dragen met deze collecte bij aan een beter leven van een groep kwetsbare bezoekers van het Inloophuis.

23 april
Diaconie / Ouderenwerk 

Bijdragen aan koffieochtenden en bijeenkomsten voor ouderen.
Wie door leeftijd meer aan huis gebonden is geniet extra van gezelligheid en ontmoeting. Daarom organiseren de wijkdiaconieën regelmatig koffieochtenden en ouderenreisjes. Er zijn dan voldoende vrijwilligers om de deelnemers tijdens zo’n dagje uit te helpen. Het zijn mooie vormen van gemeente-zijn waar de onderlinge contacten versterkt kunnen worden.

30 april
Diaconie / Kerk & Vluchteling

Wij kennen allemaal de noodkreten van vluchtelingen, die uitgeprocedeerd zijn, maar niet terug kunnen naar het land van herkomst. Regelmatig kloppen zij aan bij de Stichting Kerk en Vluchteling voor hulp en advies. Bijvoorbeeld wanneer ze geen of onvoldoende geld hebben voor medische zorg. Het noodfonds kan in die gevallen ondersteunen met een vergoeding van medische kosten. Op deze pinksterzondag steunt u met uw bijdrage deze mensen, die al wat langer in Nederland wonen.

7 mei
Diaconie / Kerk in Actie/ Noodhulp ( Oekraïne)

Door de jarenlange economische crisis in Oekraïne hadden al veel inwoners grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, maar de grootschalige oorlog zette alles op zijn kop. Kerken in Oekraïne schieten te hulp en zijn een toevluchtsoord voor ontheemden en slachtoffers van de oorlog. Al jaren stimuleert partnerorganisatie UEP lokale kerken om sociale initiatieven te ontplooien in eigen dorp of stad. Dat werkt: deze gemeenschappen maken het verschil voor iedereen die hulp nodig heeft.

 14 mei
Diaconie / Kerk in Actie/ Binnenlands diaconaat (kerkzijn met en voor elkaar)

Als kerken diaconaal betrokken zijn op hun wijk, verandert er niet alleen wat in de levens van mensen in de knel, maar ook in de geloofsgemeenschap zelf. Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in heel Nederland bij hun taak om van betekenis te zijn in hun omgeving. Een mooi voorbeeld is het diaconaal initiatief ‘Assen bloeit’. Door het organiseren van diners en workshops gaat men hier armoede en eenzaamheid te lijf, en groeit ook de onderlinge verbinding.

18 mei – Hemelvaartsdag
Diaconie / Diaconie algemeen

21 mei
Diaconie / CNAP 

Aan het aantal aanvragen voor hulp dat het Christelijk Noodfonds voor Apeldoorn krijgt, is duidelijk dat de bekendheid van het fonds nog steeds groeit. Mensen voor wie geen andere voorzieningen beschikbaar zijn, ontvangen financiële ondersteuning. Met deze collecte steunt u mensen die in nood verkeren, ook mensen die geen lid zijn van de kerken.

28 mei  Pinksteren
Plaatselijke instellingen 1 (SHM)

Schuldhulpmaatjes helpen mensen die in financiële problemen zijn gekomen.
Voor de organisatie van dit werk, voor bijscholing en training van nieuwe schuldhulpmaatjes is geld nodig. De diaconale collecte is bedoeld voor toerusting en kennisuitwisseling van de maatjes en coördinatoren, zodat zij met dit mooie, maar moeilijke werk kunnen doorgaan. Met uw bijdrage kan de Diaconie de St. Schuldhulpmaatje Apeldoorn blijven steunen.

4 juni
Diaconie / De Sleutel 

Kinderen en ouders uit zeer verschillende culturele en religieuze achtergronden in de wijken Kerschoten en Zuid voelen zich welkom bij De Sleutel. Deze pioniersplek is ontstaan op initiatief van welzijnswerk Stimenz, de voormalige Open Hofkerk en het jeugdwerk van de Protestantse Kerk in Apeldoorn. Daarna is ook in Zuid een groep gestart. Inmiddels is er een bloeiende gemeenschap ontstaan van mensen die dit samen dragen en is het aantal activiteiten gegroeid. Ondersteunt u met deze collecte dit werk van de kerk naar buiten?

11 juni
Diaconie / Gemeentediaconaat 3

Mensen die extra aandacht nodig hebben, waarderen het dat ze namens de kerk bezocht worden en een blijk van verbondenheid in de vorm van een kleine attentie krijgen. Met de opbrengst van deze collecte worden de kosten daarvan betaald. Pastorale medewerkers, contactpersonen en diakenen kunnen zo niet alleen een luisterend oor maar ook een zichtbaar teken van meeleven geven.

18 juni
Diaconie, Diaconaal aandeel binnenlands diaconaat 1

De slogan van Kerk in Actie is ‘Geloven in delen’. Ook wij mogen delen van wat ons gegeven is. Vandaag is de eerste collecte bestemd voor het binnenlands diaconaal werk van Kerk in Actie. Met onze bijdragen worden tal van diaconale projecten in Nederland op het gebied van armoedebestrijding, vluchtelingenwerk en ouderen en jongeren in knelsituaties ondersteund.

25 juni
Diaconie Kerk in Actie / werelddiaconaat (Colombia)

Door de politieke en economische crisis in Venezuela steken vluchtelingen uit dit land regelmatig de grens met Colombia over, op zoek naar bestaanszekerheid. Met name kinderen en jongeren zonder familie zijn kwetsbaar voor (seksuele) uitbuiting. De Colombiaanse organisatie Renacer geeft jongeren, met steun van Kerk in Actie, voorlichting en begeleidt hen, zodat ze niet in de handen van mensenhandelaren vallen. Zij krijgen ook een vakopleiding, zodat ze hun eigen inkomen kunnen verdienen.