Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn KvK nr. 76441709

Collectes 8 maart 2020

1e Collecte Diaconie / Toerusting 1
Om het ambt van diaken goed uit te kunnen oefenen is scholing nodig. In speciale cursussen wordt hen de gelegenheid geboden te ontdekken wat het ambt inhoudt en wat de vragen en wat de taken en rollen van de diakenen zijn. De eerste collecte is dan ook bestemd voor toerusting van de diakenen.

2e Collecte Kerk:

3e Collecte uitgangscollecte: collecte Missionair – pioniersplekken
Als kerk naar mensen toe
Voor mensen die (bijna) nooit in de kerk komen is het vaak lastig om zomaar een kerkdienst bij te wonen. En hoe kunnen we het evangelie uitdragen wanneer we geen contact hebben met deze mensen? Met pionieren zetten kerken een stap naar buiten. Niet de mensen naar de kerk laten komen, maar als kerk naar de mensen toe gaan. Pioniers zoeken naar nieuwe vormen van kerkzijn die passen bij de context en de mensen die ze ontmoeten buiten de kerk. Zij vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het evangelie niet losgelaten, maar wel op een andere manier gedeeld wordt. De Protestantse Kerk ondersteunt startende pioniersplekken.