Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn KvK nr. 76441709, Bankrekening: NL25 RABO 03734 10 999

Collectes 28 februari 2021

 

1e collecte: Individuele hulpverlening PKN

De wijkdiakenen ontvangen regelmatig signalen van nood en verzoeken om bijdragen van of via gemeenteleden. Soms helpt een klein eenmalig bedrag ter overbrugging, vaak is meer nodig en wordt naast financiële ondersteuning ook begeleiding door een diaken of een SchuldHulpMaatje geboden. Met uw bijdrage kan de diaconie helpen om de meest urgente financiële nood te lenigen, waardoor er emotioneel en financieel weer ruimte komt voor herstel en balans.

Diaconale collecte
2e collecte: KerkCollecte kerkrentmeesters
3e collecte: Uitgangscollecte – 40-dagentijdcollecte Missionair Werk – pioniersplekken Voor iedereen een kerkIn Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met alternatieve vormen van kerk zijn. Hier delen ze het evangelie op een manier die aansluit bij waar mensen naar op zoek zijn. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt deze pioniersplekken. Ze staan altijd in verbinding met een bestaande gemeente, want ‘oude’ en nieuwe kerken hebben elkaar nodig. Sinds 2008 zijn er zo’n 160 pioniersplekken ontstaan.Collecte kerkrentmeesters