Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn KvK nr. 76441709

Collectes 14 juni 2020

Eerste collecte Diaconie / Gemeentediaconaat
Mensen die extra aandacht nodig hebben, waarderen het dat ze namens de kerk bezocht worden en een blijk van verbondenheid in de vorm van een kleine attentie krijgen. Met de opbrengst van deze collecte worden de kosten daarvan betaald. Pastorale medewerkers, contactpersonen en diakenen kunnen zo niet alleen een luisterend oor maar ook een zichtbaar teken van meeleven geven.

Tweede collecte kerk

Derde collecte Uitgangscollecte collecte dorpskerken / Nederland
Dorpskerken willen van betekenis zijn.
Binnen de dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk helpen dorpskerken elkaar om als kleine geloofsgemeenschap van betekenis te blijven voor elkaar én voor het dorp. Centraal staat niet de vraag ‘Hoe lang redden we het nog als krimpende gemeente?’, maar: ‘Hoe draagt onze kerk bij aan de leefbaarheid van ons dorp?’ Dat kan bijvoorbeeld met pastorale en diaconale aandacht voor dorpsbewoners, samenwerking met de dorpsraad, open vieringen op feestdagen of een open kerkgebouw als huiskamer van het dorp. Om dorpskerken te ondersteunen zijn uitwisseling van ervaringen en regiobijeenkomsten rond kerk-en- leefbaarheidsvraagstukken van groot belang. Met deze collecte ondersteunt u de dorpskerken in Nederland in het zoeken naar nieuwe wegen op oude gronden.