Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn

Collectes 10 November 2019

Eerste collecte diaconie:
Diaconie Individuele hulpverlening

Mensen die in financiële problemen zijn gekomen door schulden, echtscheiding of werkloosheid, komen vaak alleen met steun van anderen uit hun vicieuze cirkel. Zij zijn zo in beslag genomen door de moeilijkheden dat ze het tijdelijk alleen niet redden. Leden van de PKN kunnen in dergelijke situaties hulp krijgen zodat er weer overzicht en structuur komt. Met financiële steun van de diaconie kan vaak de eerste nood gelenigd worden, waardoor er ruimte komt voor herstel en balans.

Tweede collecte kerk:

Uitgangscollecte: Collecte Dorpskerken
Steun voor kleine kerkgemeenschappen

De Protestantse Kerk ondersteunt dorpskerken om present te blijven in het dorp en actief bij te dragen aan de leefbaarheid. Bijvoorbeeld door mee te doen in de dorpscoöperatie om voorzieningen te behouden of door burenhulp te stimuleren. Er gaat veel goed in dorpskerken, maar er zijn ook zorgen. Want soms ontbreken voldoende menskracht en middelen om kerk van en voor het dorp te zijn. De Protestantse Kerk helpt dorpskerken om gelovig en creatief dorp en kerk aan elkaar te verbinden. Helpt u mee om dorpskerken levendige vindplaatsen van geloof, hoop en liefde te laten zijn?