Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn KvK nr. 76441709

Collectes 1 maart 2020

1e Collecte Diaconie / Individuele hulpverlening PKN
De wijkdiakenen ontvangen regelmatig signalen van nood en verzoeken om bijdragen van of via gemeenteleden. Soms helpt een klein eenmalig bedrag ter overbrugging, vaak is meer nodig en wordt naast financiële ondersteuning ook begeleiding door een diaken of een SchuldHulpMaatje geboden. Met uw bijdrage kan de diaconie helpen om de meest urgente financiële nood te lenigen, waardoor er emotioneel en financieel weer ruimte komt voor herstel en balans.

2e Collecte Kerk:

3e Collecte uitgangscollecte:Kerk in Actie/Voorjaarszending 40-dagentijdcollecte
Hoewel het aantal christenen in het Midden-Oosten in rap tempo afneemt, is een tegenovergestelde trend zichtbaar in de Golfstaten. Hier groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en de Filipijnen. De meesten van hen zijn ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel. Kerk in Actie traint voorgangers in de storytellingmethode: een succesvolle interactieve methode waarbij bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de betekenis ervan voor het eigen leven. De arbeidsmigranten, die vaak een zwaar en eenzaam bestaan leiden, putten nieuwe moed uit deze verhalen. Bemoedig hen met uw collecte!