Diaconie van de Protestantse Gem. Apeldoorn

KvK nr. 76441709 | Bankrekening: NL25 RABO 03734 10 999

Websites en telefoonnummers

U kunt o.a. informatie opvragen bij de diaken sociaal verzekeringsrecht over:

UitkeringenWetgevingSchulden
Erfrecht en schenkingenTweeverdienersOuderenbeleid
BelastingenIn beroep gaanKwijtschelding
Sociale zekerheidArbeidsongeschiktheidHuurzaken
ScholingStudiekostenZiekte en handicap
WerkloosheidEchtscheidingPensioen
Kinderbijslag

Website met veel informatie: www.regelhulp.nl 

Minimum inkomen

Actie RegelRecht
www.apeldoorn.nl/regelrecht
Activerium, Deventerstraat 46, 7311 LX Apeldoorn, tel: (055) 580 20 00
Mensen met een minimum inkomen krijgen een steuntje in de rug: strippenkaart, bijdrage voor ouderen, kinderextraatje, zwemles, collectieve zorgverzekering Agis, langdurigheidstoeslag etc.
Activerium
www.activerium.nl
Deventerstraat 46, 7311 LX Apeldoorn, tel: (055) 580 20 00
O.a. voor vacatures, advies over het zoeken naar werk, het vinden van personeel, hulp bij schulden, uitkeringen aanvragen etc.
Bureau voor Rechtshulp/Juridisch loket
Gratis juridisch advies en informatie m.b.t. het sociaal recht voor mensen met een laag inkomen. tel: 0900 8020.
Sociaal Steunpunt
www.stichtingwaoberaadapeldoorn.nl
St. Gehandicapten Ber. Apeldoorn, WAO Beraad, ATV
Stadsbank en Noodfonds
www.apeldoorn.nl/stadsbank
Activerium, Deventerstraat 46, 7311 LX, tel: (055) 580 20 00.
De Stadsbank is behulpzaam bij schuldsanering, omgaan met geld, financiële problemen, leningen.
Noodfonds biedt hulp aan mensen in financiële problemen.
Contactpersoon Noodfonds/Diaconie Corrie van Orden tel: (055) 357 44 03
Woonkeus
www.woonkeus-stedendriehoek.nl
Deventerstraat 43, 7311 LV Apeldoorn, tel: (055) 578 94 44
Toewijzing sociale huurwoningen via puntensysteem/ urgentieverklaring.

Goederenbank
CNAP (Christelijk Noodfonds Apeldoorn)
Voedselbank
Voedselbank
Kledingbank
Kledingbank.

Kinderen

Advies- en meldpunt Kindermishandeling Gelderland
Meldpunt kindermishandeling Gelderland
Contact: Arnhemsestraatweg 348, 6881 NK Velp, tel: (026) 442 42 22
Ieder die met een geval (of vermoeden) van kindermishandeling wordt geconfronteerd, kan zich met dit bureau in verbinding stellen.
JIP – Jongeren Informatie Punt
https://stimenz.nl/wat-doen-we/sociaal-werk/jip/
Asselsestraat 65, 7311 ED, Apeldoorn / tel: 088-7846222
E-mail:
Verleent gratis en desgewenst anoniem hulp aan jongeren tussen de 12 en 27 jaar over allerhande zaken.
Kindertelefoon
www.kindertelefoon.nl
Dagelijks van 14.00 uur – 20.00 uur, GRATIS – tel: 0800-0432
Raad voor de Kinderbescherming
www.kinderbescherming.nl
Houtwal 16, 7201 ES Zutphen, tel. (0575)590 100.
Stichting Leergeld
www.leergeldapeldoornvoorst.nl
Postbus 10081, 7301 GB Apeldoorn, tel: 06 126 751 59
Alle kinderen mogen meedoen. Stichting Leergeld richt zich op ouders/verzorgers van kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar.

Opvang

Crisisopvang
www.legerdesheils Leger des Heils Gelderland
www.iriszorg.nl/opvang-en-wonen/crisisopvang

GGnet, Centrum voor geestelijke gezondheid Psychiatrisch Centrum
www.ggnet.nl
Bezoekadres: Stationsstraat 47a, 7311 NN, tel: (055) 526 26 26
Crisisopvang: (055) 386 62 00
Verleent (gratis) professionele hulp bij problemen van psychische of sociaal psychiatrische aard.
Omnizorg (Slaaphuis)
www.omnizorg-apeldoorn.nl
Stationsstraat 30, tel: (055) 526 95 10
Nachtopvang die voorziet in de basale levensbehoefte (bed, bad, brood) van dak- en thuisloze mannen en vrouwen, die geen gebruik kunnen of willen maken van de overige 24-uurs voorzieningen. Het voorziet in een dagopvang voor 150 personen en heeft een nachtcapaciteit van 54. Het pand is het hele jaar, 7 dagen per week, van 17.00 uur – 9.15 uur geopend.
Gratis ontbijt en lunch, warme maaltijd tegen vergoeding Begeleiding door maatschappelijk werkers mogelijk.
“Blijf van mijn lijf”
www.moviera.nl
tel: 088 3 744 744
Opvang voor bedreigde of mishandelde vrouwen.

Hulpdienst

De Kap – Stichting Vrijwillige Hulpdienst
www.dekap.nl
Regentesselaan 2B, 7316 AC, tel: (055) 529 55 20
Verleent (gratis) allerlei vormen van hulp, vooral daar waar door anderen geen hulp (meer) wordt verleend voor allerlei kleine werkzaamheden.
Tevens biedt de Kap ter¬minale thuiszorg, tel: (055) 529 55 28
(buiten kantooruren: semafoon 3600189)
Stichting Present
Stichtingpresent/apeldoorn.nl
Regentesselaan 2 B, 7316 AC, tel: (055) 576 79 97
Stichting Present wil binnen de gemeente Apeldoorn een brug slaan tussen mensen die anderen willen helpen en mensen die met dat aanbod geholpen kunnen worden.
Sensoor (telefonische hulpdienst)
www.sensoor.nl
tel: 0900-0767
Vrijwilligers bieden een luisterend oor op momenten dat mensen dat nodig hebben, 24 uur per dag, 7 dagen in de week, vertrouwelijk en anoniem.
Bureau Slachtofferhulp
www.slachtofferhulp.nl
Vosselmanstraat 201, 7311 CL (politiebureau) tel: 0900 – 0101
Hulpverlening aan mensen die direct of indirect slachtoffer zijn geworden van een misdrijf of verkeersongeval.
Ruimte voor Anders Zijn
www.ruimtevooranderszijn.nl

Maatschappelijke dienstverlening

Maatschappelijke Dienstverlening
www.Stimenz.nl
Omnizorg (Tactus verslavingszorg)
www.tactus.nl
Stationsstraat 47A, 7311 NN, tel: (055) 526 95 10
Mariannalaan 29, 7316 DS, tel: (055) 581 52 50
Jachtlaan 16, 7313 CP, tel: (055) 378 83 00
Informatie, hulp, begeleiding en ondersteuning bij problemen met alcohol, medicijnen en drugs.
Sociaal Raadslieden
www.sociaalraadslieden.nl
Brinklaan 268, 7311 JD, tel: (055) 526 24 22
Weten alles over wetten en regels die belangrijk zijn, weten hoe instanties werken en hoe men kan krijgen waar men recht op heeft.

Zorg en voorzieningen

Zorgloket / WMO loket
www.wmo-uitleg
In het Portaal, Deventerstraat 43, tel: (055) 580 20 02
Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 8.30–17.00 uur.
Men kan hier aanvragen indienen en informatie krijgen op het gebied van indicatie, zorg en voor voorzieningen voor ouderen en gehandicapten:
Alarmapparaat huren, Warme maaltijd voorziening, Dagopvang ouderen 65+, Zorgcoördinatie (Uitstel opname), Vervoer.
Zorgsaam
www.zorgsaam.nl
De thuiszorgorganisatie op het gebied van Gezinsverzorging; Kruiswerk; Kraamzorg;
Dit omvat o.a. huishoudelijke hulp, lichamelijke verzorging en verpleging, ouder- en kinderzorg, uitlenen van verpleegartikelen, advisering en begeleiding.
Hospice Apeldoorn
www.hospiceapeldoorn.nl
Polkastraat 5, 7323 KZ Apeldoorn, tel: (055) 506 11 09.
Aan ernstige zieken, stervenden wordt terminale zorg verleend in een huiselijke omgeving.

Algemeen

Amnesty International
www.amnestyapeldoorn.nl
Contact: Herma Westerink,Duisterestraat 17, 8181 CK Heerde, 0578 691 357
Amnesty is een onafhankelijke, wereldwijde beweging die werkt voor de vrijlating van gewetensgevangenen, eerlijk processen, afschaffing van marteling en doodstraf en verzet tegen buitenrechtelijke executie en “verdwijning”.
Wereldwinkel
www.apeldoorn.wereldwinkels.nl
Brinklaan 36, 7311 LB , tel: (055) 578 88 81
Een assortiment van producten gemaakt met respect voor mens en milieu.
Kringloopcentrum
www.kringloopwinkelsapeldoorn.nl
Koningslijn 30-32, 7312 GH
Molenmakershoek 7, 7328 JK, tel: (055) 533 94 82
Het kringloopcentrum stelt zich ten doel om voor afgedankte en overbodige goederen een herbestemming te vinden.
PCOB
www.pcob.nl
Secr. J.H. Kolkman, Chamavenlaan 7, 7312 HE
e-mail:
De Protestants Christelijke Ouderen Bond stelt zich ten doel de belangen te behartigen van 50-plussers.
Steunpunt Leger des Heils
Hofveld 12
Aristotelesstraat 211
Vluchtelingenwerk Midden Gelderland afdeling Apeldoorn
www.vluchtelingenwerkapeldoorn.nl
Germanenlaan 360, 7312 JJ, tel: (055) 542 88 88
Coördinator: mw. M. Baraba
Doel van de stichting is het bevorderen dat aan vluchtelingen asiel wordt verleend en vluchtelingen in de gemeente Apeldoorn sociaal en economisch zelfstandiger te maken.
Allemansgilde
www.allemansgilde.nl/
ALLEMANSGILDE DE SOCIALE ONDERNEMERSCOÖPERATIE IN APELDOORN
De Coöperatie AllemansGilde is een prominente aanbieder van (vernieuwende) producten en diensten in Apeldoorn, waar verschillende mensen actief zijn als zelfstandig (scharrel)ondernemer. De coöperatie is de paraplu voor deze bedrijven en neemt een aantal overall taken op zich. De coöperatie heeft de ambitie over enkele jaren zelfvoorzienend te zijn en haar sociale impact is dan niet meer weg te denken.

Binnen De Coöperatie AllemansGilde U.A. zetten talentvolle en enthousiaste deelnemers een eigen bedrijf op, waaruit ze zelfstandig inkomsten kunnen genereren.