Home
Collecterooster
Formulieren en folders
Handje Hulp
Hulpverlening en armoede
WeeWee Café
Jeugddiaconaat
Organisatie
Gemeentediaconaat
Recreatie
Vluchtelingen
Vorming en toerusting
Werelddiaconaat
Links
ANBI diaconie
ANBI kerk en vluchteling
Contact
Archief
Inloggen
VLUCHTELINGEN

Geschiedenis van kerk en Vluchteling
In 1992 werd de werkgroep Kerk en Vluchteling in het leven geroepen. De directe aanleiding was de oproep van Vluchtelingenwerk Nederland om gastgezinnen te werven voor de opvang van Joegoslavische vluchtelingen. Ook in Apeldoorn werden gastgezinnen gevraagd en de kerken wilden hierin participeren.
Op 19 juni 2003 is Kerk en Vluchteling een stichting geworden.

Hulp aan vluchtelingen in Apeldoorn
STICHTING KERK EN VLUCHTELING

De opvang van asielzoekers staat op dit moment weer volop in de belangstelling in Apeldoorn. In de krant is de mening van voor- en tegenstanders voortdurend belangrijk nieuws.
Kerk en Vluchteling heeft zich bij monde van de voorzitter mw. Lini Oldewarris niet onbetuigd gelaten. U heeft in de Stentor haar bevlogen ingezonden brieven kunnen lezen. Mensen die vluchten uit gebieden waar geen menswaardig bestaan meer mogelijk is, moeten ergens een veilig onderdak kunnen vinden. De gemeente gaat met wijkraden en organisaties in gesprek om te proberen een goede plek voor deze mensen in Apeldoorn te vinden.
Kerken kunnen een grote rol spelen in opvang en begeleiding van deze vluchtelingen. Voor mensen die tussen wal en schip vallen kan het fonds van Kerk en Vluchteling net iets meer doen. In overleg met Vluchtelingenwerk Apeldoorn wordt incidentele hulp geboden en wordt gezocht naar een blijvende oplossing.

Voor dit fonds wordt drie keer per jaar gecollecteerd. Als u niet in de gelegenheid bent om naar de kerk te komen kunt u ook een gift overmaken. Het banknummer is NL05 RABO 0373 4987 56 ten name van Stichting Kerk en Vluchteling.

Onderstaand treft u een link naar de site van Vluchtelingenwerk Apeldoorn, de Gemeente Apeldoorn en St. Present als het gaat om meer informatie over vluchtelingen en de ontwikkelingen m.b.t. noodopvang en huisvesting: Voor actuele informatie over vluchtelingen in Apeldoorn kunt u onderstaande websites raadplegen:
www.vluchtelingenwerk.nl/oostnederland/nieuws
www.vluchtelingenwerk.nl/feiten-cijfers
www.apeldoorn.nl/vluchtelingenopvang
www.stichtingpresent.nl/apeldoorn/vluchtelingen-apeldoorn-2/

Beleidsplan
De taken van de Stichting zijn nader uitgewerkt in een Beleidsplan.
Nadere inlichtingen: vluchtelingenapeldoorn@gmail.com

Het fonds van de Stichting Kerk en Vluchteling
Uitgangspunten zijn:

  1. Incidentele hulp en ondersteuning in het zoeken naar een blijvende oplossing;
  2. Overleg met Vluchtelingenwerk Apeldoorn;
  3. Voorliggende voorzieningen eerst proberen;
  4. Er wordt geen hulp verleend voor het levensonderhoud van familie in het thuisland;


Contact
U kunt contact opnemen met Kerk en Vluchteling via

VluchtelingenWerk Midden Nederland, afdeling Apeldoorn,
telefoon: 055 542 88 88
e-mailadres van Kerk en Vluchteling:vluchtelingenapeldoorn@gmail.com


Administratie:
Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn
Consulent:
Deventerstr. 40, 7311 LW Apeldoorn
Bankrekeningnummer:
NL25 RABO 0373 4109 99

Wie leeft in zorg,
in liefde voor het leven,
wordt gaandeweg gewaar
dat naast hem
medemensen zijn gegeven
tot zegen voor elkaar.
(Heleen Pasma)

 

 

username:   password: