Home
Collecterooster
Formulieren en folders
Handje Hulp
Hulpverlening en armoede
WeeWee Cafť
Jeugddiaconaat
Organisatie
Gemeentediaconaat
Recreatie
Vluchtelingen
Vorming en toerusting
Werelddiaconaat
Links
ANBI diaconie
ANBI kerk en vluchteling
Contact
Archief
Inloggen
ORGANISATIE

Diaconale opdracht
De Protestantse gemeente Apeldoorn weet zich geroepen tot de dienst van de Heer Jezus Christus. Zij vormt met hem en elkaar een wereldwijde gemeenschap van mensen, die er zijn voor elkaar en anderen. Diakenen worden geroepen om hiervoor mogelijkheden aan reiken, de gemeente te informeren en te stimuleren. Samen met de gemeente zetten zij zich in voor een barmhartige en rechtvaardige samenleving, solidair met de armen.

Plaatselijk diaconaat
Diakenen zijn als ambtsdragers lid van een wijkkerkenraad en vormen tezamen de plaatselijke wijkdiaconie. Taken van diakenen zijn:

De wijkdiaconie heeft een stimulerende, motiverende en begeleidende taak bij het gemeente-zijn in deze samenleving.
De Wijkdiaconie vergadert gewoonlijk eenmaal per maand, waarin specifieke diaconale aangelegenheden worden behandeld, ervaringen worden uitgewisseld en inspiratie wordt opgedaan.
In de kerkdienst hebben diakenen een aantal speciale taken:
  • Collecteren tijdens de kerkdienst
  • Voorbereiding en begeleiding Avondmaalsviering
  • In sommige kerken zijn de diakenen betrokken bij de gebeden

Het College van Diakenen
Het College van Diakenen (CvD) wordt gevormd door:

  • Het moderamen (voorzitters, secretarissen, penningmeesters
  • Vertegenwoordigers uit de wijkdiaconieŽn;
  • Een waarnemer vanuit de Diaconie Beekbergen
Adviseurs van het College: diaconaal consulent en administrateur
Leden van het moderamen maken deel uit van de Algemene Kerkenraad.
Het College vergadert eenmaal per maand waarin o.m. beleidszaken op algemeen diaconaal gebied vanuit het beleidsplan worden behandeld.
Het moderamen vergadert eenmaal per maand ter voorbereiding op de Collegevergadering.
Alle correspondentie kunt u richten aan de administrateur

Notulen
Instructie en regelgeving

Beleidsplan
De taken van de diaconie zijn nader uitgewerkt in het Diaconaal Beleidsplan, dat telkens voor een periode van vier jaar wordt opgesteld door het College van Diakenen.
Beleidsplan 2018-2023 »

Diaconale onderscheiding
Informatie over Gemeente-, Binnenlands-, en Werelddiaconaat »

Inkomsten en uitgaven
Inkomsten en uitgaven van de diaconie »


Administratie:
Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn
Consulent:
Deventerstr. 40, 7311 LW Apeldoorn
Bankrekeningnummer:
NL25 RABO 0373 4109 99

Wie leeft in zorg,
in liefde voor het leven,
wordt gaandeweg gewaar
dat naast hem
medemensen zijn gegeven
tot zegen voor elkaar.
(Heleen Pasma)

 

 

username:   password: