Home
Collecterooster
Formulieren en folders
Handje Hulp
Hulpverlening en armoede
WeeWee Cafť
Jeugddiaconaat
Organisatie
Gemeentediaconaat
Recreatie
Vluchtelingen
Vorming en toerusting
Werelddiaconaat
Links
ANBI diaconie
ANBI kerk en vluchteling
Contact
Archief
Inloggen
INKOMSTEN EN UITGAVEN

Diaconale inkomsten
Diaconale inkomsten worden voornamelijk verkregen uit collecten, giften, legaten en uit opbrengst uit vermogen (onroerend goed en beleggingen o.m. verkregen uit legaten).

Diaconale uitgaven
Werelddiaconaat
Uit de opbrengst van de collecten voor het WD worden de projecten betaald en de hiervoor noodzakelijke voorbereidings- en begeleidingskosten, alsmede de apparaatskosten.
In Apeldoorn wordt jaarlijks een extra (niet diaconale) uitgangscollecte specifiek voor ontwikkelingssamenwerking bestemd. Dit op verzoek van de Wereldraad van Kerken om naast inzameling voor zending en werelddiaconaat ook ontwikkelingssamenwerking op de kerkelijke agenda te plaatsen.
Er wordt veel samengewerkt met het ICCO.
In de ELK worden door de COS gelden ingezameld d.m.v. o.a. de actie 1+.
Diaconaal quotum
Voor de kosten van het binnenlands diaconale werk op het gebied van advisering, voorlichting, toerusting en uitvoering draagt iedere plaatselijke kerk een evenredig aandeel bij.
Donaties
Het CvD en de wijkdiaconieŽn ontvangen veel aanvragen om ondersteuning in de vorm van geld of collectes. Deze aanvragen om steun aan plaatselijke instellingen en organisaties worden beoordeeld door het CvD en als volgt behandeld:
Alle aanvragen worden (evt. met advies) ingebracht bij het secretariaat CvD.
De eerste afweging dient te zijn of het hier een diaconaal doel betreft.
Indien dit niet het geval is, wordt de aanvraag afgewezen.
Verder worden bij de aanvragen zonodig de financiŽle jaarstukken cq. begroting opgevraagd, er wordt bekeken in hoeverre de overheid financiert en of het project levensvatbaar is.
  • Betreft het regionaal of provinciaal werkende instellingen, dan wordt geadviseerd een aanvraag te doen om op de provinciale advieslijst geplaatst te worden;
  • Betreft het een landelijk of internationaal project vindt verwijzing plaats naar de landelijke bureaus;
Gemeentediaconaat
Een deel van het diaconale geld wordt besteed aan activiteiten binnen de gemeente; hulpverlening, ondersteuning, wijkactiviteiten, toerusting en organisatiekosten.

Administratie:
Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn
Consulent:
Deventerstr. 40, 7311 LW Apeldoorn
Bankrekeningnummer:
NL25 RABO 0373 4109 99

Wie leeft in zorg,
in liefde voor het leven,
wordt gaandeweg gewaar
dat naast hem
medemensen zijn gegeven
tot zegen voor elkaar.
(Heleen Pasma)

 

 

username:   password: