Home
Collecterooster
Formulieren en folders
Handje Hulp
Hulpverlening en armoede
WeeWee Caf
Jeugddiaconaat
Organisatie
Gemeentediaconaat
Recreatie
Vluchtelingen
Vorming en toerusting
Werelddiaconaat
Links
ANBI diaconie
ANBI kerk en vluchteling
Contact
Archief
Inloggen
Voedselbank

De Voedselbank kent de volgende doelstelling:
Het bestrijden van (verborgen) armoede en (voedsel)verspilling in de gemeente Apeldoorn. Dit wil zij doen door het verstrekken van voedselpakketten (uit overproductie of tegen de houdbaarheidsdatum).
Verder wil zij de maatschappelijke participatie bevorderen van hen die gebruik maken van de voedselbank, voor zover zij dat zelf aangeven. Momenteel worden in heel Nederland al meer dan 20.000 gezinnen, dat betekent ruim 50.000 mensen, voorzien van een wekelijks gratis voedselpakket, verdeeld over de verschillende voedselbanken in Nederland. Per jaar worden dus ongeveer 1 miljoen pakketten uitgedeeld.
In Apeldoorn worden momenteel iedere week aan circa 250 tot 270 gezinnen voedselpakketten verstrekt! De Voedselbank Apeldoorn werkt als organisatie nauw samen met zoveel mogelijk instanties en kerken in de regio. Met name de maatschappelijke instellingen zijn hierbij van belang door hun contacten met de doelgroep van de Voedselbank. Zij verwijzen mensen door die in aanmerking komen voor een pakket.

Werkwijze
Iemand kan niet zelf, voor zijn of haar gezin, een voedselpakket aanvragen bij de Voedselbank. De Voedselbank bepaalt NIET wie er in aanmerking komen voor een voedselpakket. Een zgn. "doorverwijzende instantie" beoordeelt de gezinssituatie (vaak is het betreffende gezin al bij deze instantie bekend) aan de hand van een vragenformulier. Als blijkt dat het gezin in aanmerking komt, stuurt de doorverwijzende instantie een aanvraag voor een voedselpakket naar de Voedselbank. De Voedselbank zorgt er dan voor dat het gezin wekelijks een voedselpakket krijgt. Daarbij wordt zoveel als mogelijk is rekening gehouden met de gezinssamenstelling.

De Protestantse Diaconie te Apeldoorn is ook een verwijzende instantie. Contactpersoon is Corrie van Orden, tel.no. 3574403,
of mail naar: diaconie@pkn-apeldoorn.nl
of formulier voedselbank »

Bij de toekenning van voedselpakketten is het maandelijks besteedbaar inkomen van mensen het uitgangspunt. Dit is wat mensen overhouden voor voeding en kleding e.d., nadat de vaste lasten, zoals huur, gas/water/licht en verzekeringen betaald zijn. De grenzen voor de toekenning van een voedselpakket zijn:

2012
En persoonshuishouden/1e volwassene 180 euro
Elke volgende volwassene 60 euro
Elk kind (t/m 18 jaar) 50 euro

Voor een gezin bestaande uit 2 volwassene en 2 kinderen is de grens dus: 340 ( 180 + 60 + 50 + 50).


Administratie:
Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn
Consulent:
Deventerstr. 40, 7311 LW Apeldoorn
Bankrekeningnummer:
NL25 RABO 0373 4109 99

Wie leeft in zorg,
in liefde voor het leven,
wordt gaandeweg gewaar
dat naast hem
medemensen zijn gegeven
tot zegen voor elkaar.
(Heleen Pasma)

 

 

username:   password: