Home
Collecterooster
Formulieren en folders
Handje Hulp
Hulpverlening en armoede
WeeWee Café
Jeugddiaconaat
Organisatie
Gemeentediaconaat
Recreatie
Vluchtelingen
Vorming en toerusting
Werelddiaconaat
Links
ANBI diaconie
ANBI kerk en vluchteling
Contact
Archief
Inloggen
ANBI kerk en vluchteling


Naam organisatie Stichting Kerk & Vluchteling
Kamer van Koophandel 08116798
RSIN 813612809
Adres organisatie Hofveld 52; 7331 KE APELDOORN
Bestuur Voorzitter, secretaris en vacature penningmeester
Beschrijving van de doelstelling Hulp aan vluchtelingen en zorgdragen voor de financiering van het fonds Kerk en Vluchteling
Beleidsplan op hoofdlijnen 1. Tijdelijke hulp aan vluchtelingen.
2. Stimuleren van de bij het Apeldoorns Beraad van Kerken aangesloten kerken om inhoud te geven aan de doelstellingen van het beleid.
3. Het verzorgen van informatie t.a.v. vluchtelingen naar de kerken aangesloten bij het Apeldoorns Beraad
4. Het bevorderen van samenwerking tussen (lokale) overheden, instellingen en particuliere initiatieven.
5. Het kritisch volgen van het overheidsbeleid t.a.v. vluchtelingen en waar nodig actie ondernemen.


Voorwoord bij de jaarrekening 2014 van de Stichting Kerk & Vluchteling

Voor u ligt de jaarrekening van de Stichting Kerk & Vluchteling over het jaar 2014.
In overleg met Vluchtelingenwerk Apeldoorn maken we een afspraak met vluchtelingen, die reisgeld nodig hebben voor een bezoek aan een advocaat of rechtbank of betalen we leges- en griffiekosten.
Een enkele keer geven we een lening voor de verlenging van een verblijfsvergunning. Hoewel beide partijen de leenovereenkomst tekenen is het vaak moeilijk geld terug te krijgen.
De steun aan de 1F-gezinnen, begonnen in januari 2013, gaat door. De subsidie, ontvangen in 2013 blijkt ook voor 2014 voldoende te zijn. (Artikel 1F wil zeggen dat men wordt aangemerkt als menserechtenschender, zonder dat daar ook maar enig bewijs voor is. De 1F-ers mogen niet werken en moeten worden uitgezet, maar in veel gevallen is dat niet mogelijk. Omdat de gezinnen onderdak blijven verlenen aan hun man en vader, krijgen ze geen huursubsidie en zorgtoeslag).
We hebben te maken met minder hulpvragen, maar de hulpvragen, die overblijven zijn ingewikkeld en niet altijd gemakkelijk op te lossen. Daarom is samenwerking met Vluchtelingenwerk Apeldoorn onmisbaar. Daar wordt de hulpvraag besproken en als wordt vastgesteld dat Kerk en Vluchteling daarin iets kan betekenen, worden wij per mail of telefoon benaderd.


Jaarrekening Stichting Kerk en Vluchteling 2014


Voorwoord bij de jaarrekening 2015 van de Stichting Kerk & Vluchteling

Voor u ligt de jaarrekening van de Stichting Kerk & Vluchteling over het jaar 2015. Voor de steun bij de totstandkoming van deze jaarrekening danken wij het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Apeldoorn. In het bijzonder gaat onze dank uit naar mevr. Corrie van Orden-van der Hoef voor de administratie en de samenstelling van deze jaarrekening.
Kerk en Vluchteling helpt nog steeds vluchtelingen, die in Apeldoorn verblijven en nog in een procedure zitten. Juridisch worden deze vluchtelingen begeleid door Vluchtelingenwerk Apeldoorn. Kerk en Vluchtelingen helpt met leges- en griffiekosten, reiskosten naar advocaat en rechtbank, medische kosten en in een enkel geval met leefkosten.
In Apeldoorn verblijven drie 1F-gezinnen, die door Kerk en Vluchteling worden geholpen. Zij ontvangen door de 1F-status van de man geen huur- en zorgtoeslag en sinds 2015 is ook de kostendelersnorm op deze gezinnen van toepassing. Daardoor moeten deze gezinnen rondkomen met een inkomen, dat vele honderden euro’s onder de bestaansnorm ligt.
Eén van de drie mannen is onder dwang uitgezet naar Kabul. Zijn gezin ontvangt weer toeslagen via de Belastingdienst. De twee andere mannen proberen een bestaan op te bouwen in het buitenland. Zolang dit niet gelukt is blijven zij ingeschreven in de Basisregistratie en ontvangen deze gezinnen een compensatie via Kerk en Vluchteling voor de gederfde toeslagen. Daardoor is zeer onzeker of de compensatie in de toekomst nog nodig is.
Voor 2015 is van de gemeente een bedrag ontvangen om deze kwetsbare groep te ondersteunen. Voor 2016 blijft een bedrag over voor ondersteuning, maar door de invoering van de kosten-delersnorm sinds juli 2015 worden de maandbedragen erg hoog.
Stichting Kerk en Vluchteling zal zich in de toekomst blijven inzetten voor vluchtelingen, die tussen wal en schip vallen en nergens een beroep op kunnen doen. Voor de Noodopvang voor de nieuwe stroom vluchtelingen blijft het C.O.A. verantwoordelijk en de afzonderlijke kerken met kortlopende activiteiten. De samenwerking met Vluchtelingenwerk Apeldoorn blijft belangrijk en natuurlijk rekenen we ook in de toekomst op uw steun en hulp.

Namens de Stichting Kerk & Vluchteling

A.S. Oldewarris-Bazuin,
Voorzitter Stichting Kerk en Vluchteling


Voorwoord bij de jaarrekening 2016 van de Stichting Kerk & Vluchteling
Voor u ligt de jaarrekening van de Stichting Kerk & Vluchteling over het jaar 2016. Voor de steun bij de totstandkoming van deze jaarrekening danken wij het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Apeldoorn. In het bijzonder gaat onze dank uit naar mevr. Corrie van Orden-van de Hoef voor de administratie en de samenstelling van deze jaarrekening.
Kerk en Vluchteling helpt nog steeds vluchtelingen die in Apeldoorn verblijven en nog in een procedure zitten. Juridisch worden deze vluchtelingen begeleid door Vluchtelingenwerk Apeldoorn. Kerk en Vluchteling helpt met leges- en griffiekosten, reiskosten naar advocaat en rechtbank, medische kosten en in een enkel geval met leefkosten.
In 2016 kon Kerk & Vluchteling over een bijdrage van de gemeente beschikken om enkele zeer kwetsbare vluchteling-gezinnen te ondersteunen. Onder 835 ziet u dat er voor 2016 € 1.752,= te weinig is begroot. Er is intussen toezegging van de gemeente om het tekort aan te vullen, plus een toegezegd bedrag voor 2017, omdat in de situatie van deze gezinnen door overheidsregels geen keer ten goede is gekomen.
De Stichting Kerk & Vluchteling zal zich in de toekomst blijven inzetten voor vluchtelingen, die tussen wal en schip vallen en nergens een beroep op kunnen doen. In afwachting van een nieuw AZC (begin 2018?) blijft Kerk & Vluchteling alert op toekomstige ontwikkelingen. De samenwerking met Vluchtelingenwerk blijft onverminderd belangrijk en natuurlijk rekenen we ook in de toekomst op uw hulp en steun.

Namens de Stichting Kerk & Vluchteling

A.S. Oldewarris-Bazuin
Voorzitter Stichting Kerk en Vluchteling

Administratie:
Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn
Consulent:
Deventerstr. 40, 7311 LW Apeldoorn
Bankrekeningnummer:
NL25 RABO 0373 4109 99

Wie leeft in zorg,
in liefde voor het leven,
wordt gaandeweg gewaar
dat naast hem
medemensen zijn gegeven
tot zegen voor elkaar.
(Heleen Pasma)

 

 

username:   password: