Home
Collecterooster
Formulieren en folders
Handje Hulp
Hulpverlening en armoede
WeeWee Café
Jeugddiaconaat
Organisatie
Gemeentediaconaat
Recreatie
Vluchtelingen
Vorming en toerusting
Werelddiaconaat
Links
ANBI diaconie
ANBI kerk en vluchteling
Contact
Archief
Inloggen
ANBI

Paginanavigatie:


ANBI-gegevens Diaconie

De Protestantse Diaconie van Apeldoorn is een ANBI, een het algemeen nut beogende instelling.
Dat betekent dat bijdragen en giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Naam: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Apeldoorn
RSIN: 0025.31.495
Websiteadres: www.diaconieapeldoorn.nl
E-mail: diaconie@pkn-apeldoorn.nl
Adres: Hofveld 52. 7331 KE Apeldoorn

Bestuursvorm: De Protestantse Diaconie van Apeldoorn maakt deel uit van de Protestantse Gemeente Apeldoorn(PGA), onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland(PKN). De organisatievorm van de PKN staat beschreven in de “kerkorde Protestantse Kerk in Nederland”

De Protestantse Diaconie van Apeldoorn kent een bestuur: het College van Diakenen, bestaande uit 10 afgevaardigden van Apeldoornse wijkgemeenten, verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De Algemene Kerkenraad van de PGA is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het College van Diakenen heeft een dagelijks bestuur, het Moderamen, bestaande uit 6 leden.

Paginanavigatie:


Beleidsplan 2013-2017
Beleidsplan 2013-2017
College van Diakenen Protestantse Gemeente Apeldoorn
Tekst in blauw: Actualisering van gegevens per juli/september 2015

1. Inleiding
Het is goed om van tijd tot tijd vooruit te kijken en plannen te smeden voor korte en langere tijd, samen met alle erbij betrokkenen. Overigens niet dan na ook achterom gekeken te hebben naar eerder geuite plannen en naar het daarin bereikte. Het is goed om het gevoerde beleid te herbezien, en het te voeren beleid opnieuw vast te stellen. Ook op Bijbelse gronden hebben we de taak vooruit te zien: ‘waak en bid.’ Bij alle plannen die we noteren vragen we om Gods onmisbare zegen.
Het vorige beleidsplan van het toen nog Algemeen College van Diakenen (ACD) geheten college behelsde de jaren 2008-2012. Op grond daarvan is in ieder tussenliggend jaar een werkplan samengesteld en ter hand genomen en zijn de diverse (deel)onderwerpen geregeld aan de orde geweest. Dat wil overigens niet zeggen dat al het gewenste reeds is bereikt; er resten zeker nog punten die verdere aandacht nodig hebben en ook bij nieuwe plannen een plaats moeten krijgen.
Thans is het niettemin tijd om vooruit te blikken naar de volgende vijf jaren. Aan de verwoording van dit plan is een proces vooraf gegaan, beginnend met een beleidsvergadering, gehouden door de leden van het moderamen in de maand juli van 2011. En vanaf januari 2012 vervolgd, door voorzetten vanuit het moderamen over delen van het plan telkens in de vergaderingen van het college van diakenen te behandelen en waar van toepassing te amenderen en te corrigeren.
Aldus is het beleidsplan een product van collectief handelen en mogen we stellen dat het gedragen wordt door het voltallige college. Het is dan ook namens dit, dat wij tekenen voor de plannen, in de hoop en verwachting dat het niet bij goede voornemens blijft, maar dat ons handelen zal leiden tot ruime praktische invulling en tot beoogde effecten.

Namens het College van Diakenen Protestantse Gemeente Apeldoorn
Jan van de Haar, voorzitter
30 oktober 2012

Actualisering van gegevens
Sinds het in werking treden van dit beleidsplan, vanaf 2013, hebben tijd en activiteiten niet stilgestaan. De plannen zijn zoals voorgenomen met kracht ter hand genomen. In de achterliggende jaren en maanden hebben de speerpunten en overige actiepunten ruim aandacht gehad. Korte samenvattingen van het bereikte zijn weergegeven in de verslagen bij de jaarrekeningen 2013 en 2014.
Thans, na ruim twee en een half jaar werken met dit plan, zijn er veranderingen te melden in het werkterrein, veelal als gevolg van de besluiten die genomen zijn in het kader van de Toekomstvisie (reeds voorzien in het beleidsplan 2013-2017, hoofdstuk 9), dan wel door andere oorzaken. Via toegevoegde blauwe tekstgedeelten wordt het bestaande beleidsplan geactualiseerd.
Namens het College van Diakenen PGA; juli/september 2015


2. Inhoudsopgave

1. Inleiding
2. Inhoudsopgave
3. Missie en Visie
4. De Opdracht
5. Begrippen
6. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
7. Beleidsuitgangspunten
8. Financieel beleid
9. Toekomstvisie
10. Contacten binnen de Protestantse Gemeente Apeldoorn
11. Contacten met derden
12. Communicatie en PR
13. Beschrijving van de plannen
14. Actielijst, inclusief prioriteiten en speerpunten

3. Missie en Visie
Missie
De diaconie acht het haar taak naar vermogen nood op deze wereld te helpen lenigen; ook de zorg voor het behoud van de schepping valt daaronder. De invulling van deze taak bestaat niet alleen uit het geven van financiële hulp waar dat past, maar meer nog door een zo professioneel mogelijke opstelling, in duurzaamheid, als behoeder en als wegwijzer. Ze wil de gemeenteleden hierbij betrekken, door voor het inzamelen der gaven gerede argumenten aan te dragen en voor het voetlicht te brengen, en door voor persoonlijke inzet bij hulpverlening te pleiten.
Daadwerkelijke hulpverlening aan hen die dit nodig hebben blijft de eerste zorg.

Visie
Door persoonlijke, economische en politieke omstandigheden, natuurgeweld of andere rampen, zijn mensen en groepen van mensen, dichtbij en veraf, afhankelijk van anderen. Hulp van overheidswege is niet altijd vanzelfsprekend. De kerk, en daarmee de diaconie, weet zich vanouds sterk betrokken bij de hulpverlening. Omzien naar elkaar en anderen vormt de kern van de christelijke gemeente. Onder de leden van de kerk toont zich een groot aantal mensen bereid en in staat zich in te zetten voor de naasten. De diaconie motiveert, coördineert en stimuleert en biedt naar vermogen hulp.

4. De opdracht
‘Een roeping van de christelijke gemeente om oog en oor te hebben voor in het bijzonder vergeten of veronachtzaamde mensen of groepen van mensen die worden verdrukt of die in de knel zijn geraakt en die waar mogelijk hulp te bieden. Daarbij heeft de diaconie ook een signalerende functie naar de overheid en naar maatschappelijke organisaties. Met de bedoeling om samen met hen – als bondgenoten – verdrukking en knelsituaties te bestrijden. Tegelijkertijd elkaar bemoedigend, in de viering van ook de kleine deeloverwinningen, met het zicht op de overwinning van Jezus, Dienstknecht.’

5. Begrippen
Diaconie
De Bijbelse opdracht om de naasten te dienen en hen die hulp behoeven zoveel mogelijk bij te staan.
College van Diakenen
College bestaande uit één afgevaardigde van iedere wijkdiaconie en het moderamen.
Moderamen
Dagelijks bestuur van het College van Diakenen bestaande uit een eerste en een tweede voorzitter, een eerste en een tweede secretaris en een eerste en een tweede penningmeester.
Diaconale taken
Zoals in de Kerkorde in Ordinantie 3, artikel 11 en in de Plaatselijke Regeling zijn aangegeven
• de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten, inclusief die in trouwdiensten,
• de dienst aan de Tafel van de Heer,
• het mede voorbereiden van de voorbeden,
• het inzamelen en besteden van de liefdegaven,
• het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping,
• het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven,
• het nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van het maatschappelijk welzijn,
• het dienen van de gemeente en de kerk in haar bemoeienis met betrekking tot sociale vraagstukken en het aanspreken van de overheid en de samenleving op haar verantwoordelijkheid dienaangaande,
• het beheren van de financiële zaken die bestemd zijn voor het diaconaat,
• en zo zij daartoe geroepen worden, het dienen van de kerk in de meerdere vergaderingen.
Gemeentediaconaat
Elke wijkdiaconie heeft een eigen beleidsplan en werkplan, vooral gericht op de eigen kerkelijke wijkgemeente en de eigen buurt. Naast materiele ondersteuning geldt bestrijding van eenzaamheid daarbij als voorname factor.
Jeugddiaconaat
Bij jeugddiaconaat gaat het om diaconaat voor, door en met jongeren, in eigen land maar ook daarbuiten. Hierbij wordt samenwerking gezocht met onder meer Joker, het jeugd- en jongerenwerk van de PGA in Apeldoorn.
Binnenlands diaconaat
Zowel wijkdiaconieën als het College van Diakenen (hierna CvD genoemd) kunnen zelfstandig of via Kerk in Actie projecten in Nederland steunen die gericht zijn op de bestrijding van armoede, opkomen voor het recht van de zwakkere medemens en voor hen die duurzaam leven als uitgangspunt hebben.
Werelddiaconaat
Hoewel wijkdiaconieën actief eigen beleid, gericht op het verlichten van armoede en ellende en op de gevolgen van rampen in het buitenland kunnen uitvoeren, is het streven om juist hier ook de handen ineen te slaan en via collectieve aanpak zo adequaat mogelijk hulp te bieden. De praktijk leert dat er diverse door wijk(en) geďnitieerde projecten worden behartigd, maar dat vooral bij rampen de gezamenlijkheid via Kerk in Actie de voorkeur verdient.
Centraal beleidsplan
Het beleidsplan van het CvD is wijkoverkoepelend en daarom beperkt tot de grote lijnen van aanpak. Het verwoordt de voorgenomen gezamenlijke inzet en geeft richting aan inzetten die per wijk plaats vinden.
Iedere wijkdiaconie heeft een eigen diaconaal beleidsplan en werkplan, waarin plannen en taken meer gedetailleerd benoemd zijn.
Collecten/collecterooster
De diaconale collectes worden wekelijks in de vieringen gehouden aan de hand van een tevoren door het College van Diakenen goedgekeurd en vastgesteld rooster, waarin ook ruimte is voor de door Kerk in Actie aanbevolen landelijke collectes. Finale vaststelling van het volledige collecterooster vindt plaats door de Algemene Kerkenraad.
Collecteafkondigingen
Korte teksten met toelichting op de diaconale collectes, bedoeld om voor te lezen in de vieringen, te plaatsen in wijkbrieven en te publiceren in Perspectief en op de website van de diaconie. Deze teksten worden gemaakt door een moderamenlid of door iemand die daartoe door het moderamen is aangesteld.

6. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
Wijken/wijkgemeenten
De Protestantse Gemeente te Apeldoorn omvat tien wijkgemeenten op grond van geografische indeling van de plaats, en twee op grond van modaliteit.
In 2014 zijn de drie wijkgemeenten in Apeldoorn Noordoost samengevoegd tot één nieuwe, waarmee het aantal wijkgemeenten op grond van geografische indeling acht wordt, plus twee op grond van modaliteit. Het totaal aantal wijkgemeenten komt daarmee op tien. Daarnaast is sinds medio 2015 (na een pilotperiode in 2014), door initiatieven vanuit ‘Toekomstverkenning’, een missionaire gemeente (dat is: wijkgemeente in wording) gevormd, gebaseerd op een drietal modaliteiten.
Wijkdiaconieën
In elk der twaalf (nu tien) wijkgemeenten/wijkkerken fungeert een wijkkerkenraad; een wijkdiaconie maakt daarvan deel uit. Een wijkdiaconie omvat meerdere personen, diakenen, bevestigd als ambtsdrager en diaconale medewerkers. Een wijkdiaconie is in beginsel autonoom in eigen wijk, maar is gebonden aan centraal gemaakte afspraken en daarmee ook gehouden aan bepaalde maximum bedragen van hulpverlening. Daar wijkdiaconieën geen juridische eenheden zijn (geen rechtspersoon) fungeert het CvD als zodanig voor hen.
College van Diakenen (CvD)
Uit iedere wijkdiaconie van de Protestantse Gemeente te Apeldoorn is één diaken afgevaardigd naar het College van Diakenen. Samen met de leden van het moderamen vormen zij het overlegorgaan, dat maandelijks gezamenlijk opgestelde plannen beziet en beoordeelt, nieuwe mogelijkheden bekijkt, voorkomende problematiek behandelt en waar mogelijk steeds tot gezamenlijke afspraken komt. Een afgevaardigde informeert zijn/haar wijkdiaconie en meldt bijzonderheden over zijn/haar wijk aan het College. Alle afgevaardigden zijn zoveel mogelijk in de maandelijks te houden vergadering aanwezig. Bij afwezigheid worden zij vervangen door een benoemde secundus uit dezelfde wijkdiaconie.
Een afgevaardigde van de Protestantse Gemeente Beekbergen neemt deel aan het overleg.
Sinds 2014 neemt ook een afgevaardigde van de Evangelisch Lutherse Gemeente te Apeldoorn deel aan het overleg.
Moderamen
Een zestal diakenen met bijzondere opdracht vormt samen het moderamen van het CvD: twee voorzitters, twee secretarissen en twee penningmeesters. Deze verdelen in onderling overleg de taken. De moderamenleden vervullen doorgaans geen geregelde rol in een wijkkerkenraad/wijkdiaconie met welke zij verbonden zijn of van waaruit zij afkomstig zijn. Het moderamen bereidt de te houden collegevergaderingen voor en voorziet in diensten ten behoeve van de wijkdiaconieën. Het moderamen heeft aldus geen bestuurlijke, maar een dienstverlenende taak.
Medewerkers CvD
Het College heeft vaste medewerkers in dienst, te weten voor administratieve taken en als diaconaal consulent. De centrale dienstverlening wint hierdoor aanmerkelijk aan kwaliteit. De medewerkers rapporteren aan het moderamen en houden respectievelijk kantoor in het kerkelijk bureau van de PGA en in het diaconiekantoor in De Herberg. De door het College benoemde medewerkers nemen deel aan de reguliere vergaderingen, als adviseurs. Als een onderwerp van bespreking daartoe aanleiding geeft verlaten zij op aanwijzing van de voorzitter tijdelijk de vergadering.
Het aantal vaste medewerkers is met ingang van 2014 uitgebreid met één parttimer; zie toelichting hier onder bij hulpvragen.
Diactief-avonden (voorlichtingsavonden)
De commissie Diactief, een werkgroep aangestuurd vanuit het College van Diakenen, belegt voorlichtingsavonden, bijvoorbeeld over sociaal recht, maatschappelijke organisaties of over de WMO of andere voor diaconie relevante zaken. Zij nodigt daartoe sprekers uit. De avonden worden samen met de Rooms-katholieke Diaconie georganiseerd; ze zijn toegankelijk voor diakenen, diaconale medewerkers, medewerkers ZWO, kerkelijk werkers en andere geďnteresseerden.
Kantoorfunctie Het CvD is via de administratief medewerker telefonisch bereikbaar, zie adreslijst. Met of via de medewerker kunnen afspraken gemaakt worden, desgewenst ook met het gehele moderamen of met één of enkele leden, al naar de aard van het te bespreken onderwerp. Het CvD beschikt over kantoorruimten voor het houden van overleg en vergaderingen.
Beoordeling individuele financiële hulpvragen.
Individuele hulpvragen tot € 500,- (kerklid of niet kerklid) worden door de wijkdiaconieën beoordeeld en afgewikkeld, doorgaans door een wijkdiaken samen met de wijkdiaconie-penningmeester. Hiervan wordt een kort verslag gemaakt, dat wordt opgestuurd naar de administratief medewerker, mevrouw Corrie van Orden. Hulpvragen boven € 500,- en leningen ongeacht de hoogte van het bedrag worden centraal aangemeld, en behartigd door een door het moderamen aangesteld driemanschap van ter zake kundige personen, waaronder tenminste één lid (of voormalig lid) van het moderamen.
Leningen kunnen alleen via het CvD verstrekt worden, aangezien een wijkdiaconie geen rechtspersoon is.
Diakenen functioneren als zodanig in de eigen wijkgemeente en de eigen geografische wijk. Indien zij uit anderen hoofde in een andere dan de eigen wijk een geval van individuele hulpbehoefte signaleren, dan verwittigen zij, als het een kerklid betreft, een collega diaken uit de betreffende wijk en als het een niet-kerklid betreft de centrale diaconie.
Ook instanties die bij wijkdiaconieën aankloppen voor hulp aan individuen worden door de wijken naar de centrale diaconie verwezen. De centrale diaconie informeert, als zij aanvragen voor individuele hulp ontvangt en behandelt, de diaconie van de wijk waar de hulpvrager woont. Daarvan zal melding worden gemaakt op het hulpaanvraagformulier om overtreding van wetgeving inzake privacy te voorkomen. Een en ander zowel om hen die hulp behoeven op de juiste plaats bekend te doen zijn en daarmee hiaten in de informatiestroom te dichten, alsook om het dubbel verlenen van hulp te voorkomen.
Om de administratieve medewerker, die op centraal niveau de hulpvragen in ontvangst nam en neemt, ter zijde te staan voor dit doel, is sinds medio 2014 een extra parttime medewerker in dienst genomen. Het aantal hulpvragen is sinds voorliggende perioden zeer sterk gestegen en stijgt nog steeds.

Vergaderingen CvD
Het moderamen van het CvD vergadert maandelijks, of zoveel vaker als nodig wordt geacht. Als regel elke tweede dinsdag van de maand. Het College vergadert maandelijks, behoudens in vakantieperioden. Als regel elke vierde woensdag van de maand. De vergaderdata worden jaarlijks vastgesteld en vervolgens gepubliceerd.
Wijkwerk
De diaconaal consulent kan op verzoek van de wijkdiaconieën, uiteraard op afspraak, adviserend worden ingeschakeld bij het opzetten of behandelen van bepaalde (voorgenomen) diaconale projecten.
Bereikbaarheid diaconaal consulent (dc)
De diaconaal consulent houdt kantoor in gebouw De Herberg, maar werkt in deeltijd en op onregelmatige tijden en is daarom met name telefonisch of via e-mail bereikbaar, zie adreslijst.
Basiscursus diaconie
Jaarlijks organiseert het CvD een basiscursus voor nieuwe diakenen en diaconale medewerkers. De cursus duurt doorgaans vier avonden, waarvan de eerste drie met algemene informatie zijn gevuld, terwijl de vierde avond het accent op het plaatselijke gebeuren ligt. De avonden zijn ook toegankelijk voor reeds zittende diakenen, voor diaconale medewerkers en voor dito belangstellenden uit andere plaatsen.
Diaconale toerusting
De diaconaal consulent verzorgt op verzoek toerusting en training op diaconale terreinen, ten behoeve van diakenen, gemeenteleden en andere belangstellenden. In het aanbod zijn opgenomen: armoede in Nederland, hoe komen we armoede op het spoor, budgetspel, op stap met een (diaconale) antenne, de diaken in de liturgie, ouderendiaconaat, kerk en maatschappelijke stage, jeugddiaconaat, en training voor medewerkers in een inloophuis. Daarbij wordt samenwerking gezocht met het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie (PKN), collega’s van de PGA te Apeldoorn, burgerlijke en maatschappelijke organisaties en anderen.

7. Beleidsuitgangspunten
• Het CvD van de Protestantse Gemeente Apeldoorn vat zijn taak op als een bijbelse opdracht en wil, geďnspireerd door onze Heer Jezus Christus, uit liefde tot de naasten handelen.
• Diaconaat is een dienende taak. De wijkdiaconieën stellen zich dienend op in eigen kerkelijke gemeente en in eigen buurt. Door het College, inclusief moderamen, wordt de dienende taak voortgezet op plaatselijk niveau en waar van toepassing daarbuiten. • De diaconie gaat bij haar dienende taak uit van wederkerigheid: de mensen die hulp behoeven worden steeds volledig als gelijkwaardig gezien en bejegend.
• De diaconie streeft ernaar hulpvragers meer zelfredzaam te doen zijn, niet door hen af te wijzen maar door hen op weg te helpen en mogelijkheden te openen.
• De diaconie zal, alvorens uit eigen middelen materiële hulp te bieden, steeds eerst nagaan of in onderhavig geval voorliggende fondsen, doorgaans overheidsinstanties, aangesproken kunnen worden.
• De diaconie wil centraal in de gemeente staan, herkenbaar binnen de kerkelijke, maar ook binnen de burgerlijke gemeente.
• De diaconie wil daartoe haar bekendheid en haar bereikbaarheid vergroten, o.a door initiatief te nemen tot contact met vertegenwoordigers van de burgerlijke gemeente.
• Het CvD acht het mede zijn taak om samen met de wijkdiaconieën de gemeenteleden te activeren en individuele gemeenteleden en groepen van gemeenteleden nader bij de diensten aan de naasten te betrekken.
• De diaconie wil een pro-actief beleid voeren ten aanzien van het vinden van de mensen die hulp nodig hebben.
• De diaconie beoogt te participeren in of mee te werken aan initiatieven om steun aan hulpbehoevenden te bieden, naar vermogen met helpende handen en/of in financiële zin.
• De diaconie heeft aandacht voor het jeugdwerk binnen de kerkelijke gemeente.
• De diaconie heeft aandacht voor het ouderenwerk ter plaatse.
• Het CvD c.q. het moderamen beoogt de inzet van de diaconaal consulent sterk te richten op het diaconale werk in de wijken door daarbij< mede-initiërend en adviserend van dienst te zijn.
• De diaconie besteedt in principe geen geld aan gebouwen, monumenten of gedenktekens, tenzij daar uitdrukkelijk, en als vrijwel enige oplossing, hulp aan hen die noodzakelijke hulp ontberen mee wordt verleend.

8. Financieel beleid
De inkomsten van de diaconie bestaan enerzijds uit opbrengsten uit vermogen en anderzijds uit collecten/levend geldopbrengsten, in voorkomende gevallen ook uit ontvangen legaten.
De diaconie streeft naar een rendement van 3.5% van het eigen vermogen; Bij een rendement van 2.5% van het eigen vermogen zijn de beheer- en kantoorkosten, de kosten van de medewerkers in loondienst en de verplichte bijdragen aan overkoepelende organisaties ongeveer gedekt. De ontvangen maximaal 1% extra rendement kan dan gebruikt worden om die diaconale kosten die de collecte- en de levend geldopbrengsten te boven gaan aan te vullen. Er wordt hiermede gestreefd het eigen vermogen – waarvan de basis in het verleden is gelegd - ongeveer op het waardeniveau van 2011 te houden. Dit maakt het mogelijk om met die 1% extra inkomsten alle jaarlijkse inkomsten uit collecten te besteden aan daadwerkelijke diaconale uitgaven.
Indien het eigen vermogen wezenlijk verandert bestaat de mogelijkheid om alle drie de genoemde percentages mee te laten veranderen. Het vermogen wordt beheerd volgens een vastgestelde beleidslijn, waarbij duurzaamheid hoog in het vaandel staat, zie daarvoor het beleggingsstatuut en de notitie over duurzaam beleggen.

De collecteopbrengsten hebben deels directe bestemmingen, die ook steeds vooraf aan de gemeente worden bekend gemaakt. De baten uit deze zogenaamde doorgeefcollectes worden onverkort rechtstreeks aan genoemde bestemden afgedragen. De overige collecten dienen een meer algemeen diaconaal doel. Uit deze baten worden allerhande voorkomende diaconale bijdragen verleend, welke bestemmingen steeds met grote zorgvuldigheid worden bezien en beoordeeld. Het streven is om alle uit collecten verkregen gelden daadwerkelijk te besteden en zo naar vermogen hulp te bieden.

M.i.v. 2015
Op verzoek van de Algemene Kerkenraad (AK) verleent de diaconie medewerking, ook in financiële zin, aan een nieuw opgericht orgaan van bijstand, de Kerkplein 7; zie desbetreffende toelichting bij hoofdstuk 10.
De diaconie heeft toezegging gedaan gedurende vijf jaren, met ingang van 2015, een bedrag van 20.000 euro, aldus in totaal 100.000 euro bij te dragen in dit orgaan. Dit onder strikte voorwaarden, die schriftelijk vastgelegd en volledig beaamd zijn.
De toezegging heeft negatief effect op de ontwikkeling van het vermogen; door het CvD werd en wordt de verwachte omvang ervan verantwoord geacht.
Op aangeven van het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken in de regio Gelderland (kortweg RCBB Gelderland), dat namens PKN onder meer toeziet op een juiste besteding van diaconale gelden, zijn de voorwaarden van afdracht aan Kerkplein 7 ook aan haar bekend gemaakt; dit naar aanleiding van vragen van dit college bij de door CvD ingediende begroting 2015.


9. Toekomstvisie
De Protestantse Gemeente te Apeldoorn beraadt zich over de toekomst van de kerk. Hoe stellen de wijkgemeenten zich de ontwikkeling in de komende jaren voor, hoe denken zij zich te manifesteren en tot welke aanpak in collectieve zin kan dit leiden. Dit proces raakt ook de diaconie, als wezenlijk onderdeel van de kerk. Immers, hoe de kerk ook gestalte krijgt, steeds zal de diaconale taak daartoe behoren. ‘De armen zullen altijd bij u zijn.’ Dit woord van Jezus Christus , in een heel ander verband gesproken, blijft waar. En de zorg voor de medemens, in de breedste zin van het woord, blijft. In dit beleidsplan is dan ook van een tamelijk ongewijzigde status uitgegaan. Waar nodig kan in organisatorische zin aanpassing plaats vinden.
De plannen, voortvloeiend uit het onderzoek Toekomstvisie, zijn in het voorjaar van 2015 door de A.K. vastgesteld en verwoord, en thans deels reeds in werking gesteld. De samenwerkingsverbanden diaconie – overige taakvelden in de PGA worden onderstaand (her)benoemd.

10. Contacten binnen de Protestantse Gemeente
Afgevaardigden in het college met hun eigen wijken
De naar het college afgevaardigde diakenen vervullen doorgaans een taak als diaken in hun eigen wijk, nemen deel aan de vergaderingen van de wijkdiaconie en van de wijkkerkenraad en hebben een zeer geregeld contact met de collegae wijkdiakenen.
Afgevaardigden van de wijken
De afgevaardigden van de wijken en de moderamenleden ontmoeten elkaar op de maandelijkse collegevergaderingen.
Wijkdiaconieën
De verschillende wijkdiaconieën worden in beginsel twee maal per twee jaar bezocht vanuit het moderamen; één maal door tenminste één der moderamenleden, en één maal door de diaconaal consulent. Doorgaans tijdens een vergadering van de wijkdiaconie.
Algemene Kerkenraad (AK) en moderamen
De voorzitter van het college van diakenen is lid van de Algemene Kerkenraad en van het moderamen van de AK. De tweede voorzitter is secundus.
Diaconaal consulent /wijkdiaconieën
De diaconaal consulent (dc) onderhoudt frequent contact met de wijkdiaconieën, doorgaans via de naar het CvD afgevaardigde van de wijk. Waar gewenst neemt de dc deel aan bepaald overleg.
Kerkelijk Bureau
Het CvD houdt onder meer kantoor in de burelen van het Kerkelijk Bureau van de Protestantse Gemeente Apeldoorn en maakt gebruik van de faciliteiten aldaar, zoals daar zijn personeelszaken, vergaderruimten, postbehandeling en kopieerinrichting. Naast goede collegiale contacten biedt dit ook de mogelijkheid van waarneming van bepaalde taken bij vakantie van de CvD-medewerkers.
Verder houdt het CvD ook kantoor in het Oecumenisch Centrum ‘De Herberg’, waar eveneens van vergaderfaciliteiten gebruik gemaakt kan worden.
Joker
Joker is een ondersteunende en adviserende organisatie voor het protestants kerkelijk jeugdwerk in Apeldoorn. Joker, Jongeren en Kerk, houdt eveneens kantoor in De Herberg. Met Joker wordt geregeld overlegd over jeugddiaconaat en samengewerkt bij eventuele projecten op dat terrein.
Joker is met ingang van mei 2015 opgegaan in de nieuw gevormde Kerkplein 7; zie onderstaand. Jeugdwerk houdt daarmee niet meer kantoor in De Herberg.
Abri
Abri staat voor missionair werk in de gemeente Apeldoorn. Waar in projecten missionair en diaconaal samengaan vindt overleg en samenwerking met Abri plaats. Ook Abri houdt kantoor in De Herberg.
Abri is met ingang van mei 2015 eveneens opgegaan in de nieuw gevormde Kerkplein 7, zie onderstaand. Ook het missionaire werk heeft daarmee haar domicilie verplaatst.
Kerkplein 7
Sinds voorjaar 2015 is de Kerkplein 7 opgericht. De Kerkplein 7 is een orgaan van bijstand van de Algemene Kerkenraad. De Kerkplein 7 is verantwoordelijk voor alle Apeldoorn-brede activiteiten van de Protestantse Gemeente Apeldoorn en daarmee het gezicht naar buiten. Het bestuur draagt zorg voor opzet, bemensing, uitvoering, financiering en synergie en stimuleert innovatie van de taakvelden missionair werk, jeugdwerk, communicatie, vorming & toerusting, ouderenpastoraat en gemeenteopbouw. In deze adviseert zij de A.K. en werkt zij nauw samen met de diaconie. Kerkplein 7 is vooralsnog gevestigd in kerkelijk centrum De Hofstad.
De diaconie werkt nauw samen bij PGA-projecten waarbij ook diaconale participatie en inzet gewenst is.
Een der voorzitters van CvD maakt deel uit van het bestuur van Kerkplein 7.
Diaconale gelden die ingebracht worden in Kerkplein 7 zullen diaconaal worden ingezet en niet voor andere doeleinden worden bestemd. Hiertoe zijn duidelijke voorwaarden vastgesteld en vastgelegd.
Classicale Commissie voor ZWO in de classis Apeldoorn
Deze Commissie ondersteunt gemeenten in de Classis Apeldoorn bij hun opdracht tot getuigenis, naastenliefde, dienstbaarheid en de bevordering van gerechtigheid in onze wereld. Ze stimuleert en begeleidt daartoe plaatselijke ZWO-commissies, o.a. door toerustingsavonden en cursussen, brengt projecten en activiteiten van Kerk in Actie (en waar dit van toepassing is van Luisterend Dienen) onder de aandacht van gemeenten en bevordert dat gemeenten en gemeenteleden zich betrokken weten bij dit wereldwijde werk en daartoe geld inzamelen.
Kerk in Actie (KiA)
Het missionaire en diaconale werk is op het Protestants Landelijk Diensten Centrum te Utrecht gebundeld onder de naam Kerk in Actie. Het CvD onderhoudt geregeld contact met KiA, onder meer over landelijke en wereldwijde diaconale projecten.
Steunpunt Zuidoost
Steunpunt Zuidoost te Angerlo stimuleert en helpt het missionair en diaconaal denken en handelen vorm te geven. Het CvD pleegt geregeld overleg met dit steunpunt, onder meer over het geven van cursussen.

11. Contacten met derden
Rooms-katholieke diaconie
Eveneens medehuurder in De Herberg is de Rooms-katholieke diaconie. Samengewerkt wordt bij de organisatie van de zo genoemde diactief-avonden en ook op verschillende Apeldoornse projecten reiken Protestantse en Rooms-katholieke diaconieën elkaar – en anderen - de hand.
Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK)
Sinds 2014 draagt de Nederlands Gereformeerde Kerk financieel bij met een per jaar vastgesteld bedrag, bij de individuele hulpverlening die door PGA-diaconie wordt verzorgd.
Mogelijk kan dit contact tot bredere diaconale samenwerking leiden. Dit geldt ook voor de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt (GKV) en de Christelijk Gereformeerde Kerken (CGK), die met NGK reeds een beperkt samenwerkingsverband vormen op andere dan diaconale terreinen.
Citypastoraat De Herberg
Stichting City Pastoraat heeft tot doel om als gezamenlijke kerken op praktische wijze present te zijn in de binnenstad van Apeldoorn. Dit present zijn krijgt met name vorm door middel van het inloophuis ‘De Herberg’ waar iedereen welkom is voor ontmoeting, aandacht, rust en bezinning.
Op het moment van deze tussenrapportage zijn er zorgen (van financiële aard) over het voortbestaan van City Pastoraat.
WAO-beraad
CvD heeft geen afgevaardigde in de Stichting WAO-beraad Apeldoorn, ook niet meer op persoonlijke titel zoals dat tot voor kort het geval was. De mogelijkheid tot deelname aan het beraad zal opnieuw worden onderzocht.
WMO-raad (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
De Protestantse Gemeente Apeldoorn is niet rechtstreeks vertegenwoordigd in de plaatselijke WMO-raad. Wel is een der in het CvD afgevaardigden op persoonlijke titel lid van deze raad en aldus in de gelegenheid het college van relevante zaken op de hoogte te stellen. (Sinds 2014 is dat niet meer het geval)
Beraad van Kerken
De contacten met het Beraad van Kerken zijn tot dusver uiterst summier. Samen met het Beraad wordt thans gepoogd de contacten met de gemeente Apeldoorn op het punt van sociale zaken te intensiveren.
Sinds 2013 zijn de contacten met het Apeldoornse Beraad van Kerken geďntensiveerd. De diaken in de Lutherse kerk is tevens voorzitter van het Beraad en neemt in die hoedanigheid als afgevaardigde deel aan de vergaderingen en aan overige activiteiten van het CvD.
Wethouder van sociale zaken
Directe contacten met de Wethouder van sociale zaken en met medewerkers van de burgerlijke gemeente, afdeling sociale zaken, zijn tot dusver beperkt tot kennismaking en ontmoetingen bij officiële gelegenheden.
Schakelpunt
Schakelpunt is een gemeentelijk ‘loket’ voor hulpvragen van allerlei aard. De medewerkers verwijzen naar verschillende instanties, waaronder ook de diaconieën. Het CvD zorgt ervoor dat Schakelpunt steeds over de actuele lijst van hulpaanbod van de wijkgemeenten beschikt. In veel gevallen wijst Schakelpunt aanvragers op ‘Handje Hulp’ op de website van de diaconie.
Schakelpunt bestaat sinds 2014 niet meer. De taken zijn sindsdien ondergebracht bij gemeentelijke welzijnsorganisatie De Kap.
SchuldHulpMaatje Apeldoorn
Het CvD is medeoprichter van Interkerkelijke Stichting SchuldHulpMaatje Apeldoorn. Een daartoe aangezochte representant bekleedt namens het CvD een bestuursfunctie in deze stichting, die als doelstelling heeft om mensen met verwachte of reeds bestaande schuldproblemen individueel te adviseren en te begeleiden, om aldus het probleem tot een oplossing te brengen.
Federatie van diaconieën
Het CvD is lid van de Federatie van Diaconieën van de PKN. De jaarvergaderingen en eventuele andere bijeenkomsten worden door een of enkele representanten bijgewoond.
Stichting Mondial
Stichting Mondial is een instelling die zich inzet voor zwakkeren in de samenleving. Jaarlijks houdt men plaatselijk een presentatie. Het CvD heeft toegezegd dat wijkdiaconieën hieraan beurtelings hun medewerking verlenen.
Stichting Present
Stichting Present bemiddelt tussen vrijwilligersgroepen en mensen die hulp nodig hebben, maar niet over een eigen netwerk beschikken. Dit alleen op aanvraag via maatschappelijke organisaties. Verschillende wijkdiaconieën voeren projecten uit in samenwerking met Present.
Stichting Naaste
Stichting Naaste verzorgt voor ex-gevangenen die bij ontslag geen thuis hebben een tijdelijke opvang. Het CvD steunt dit werk financieel.
Stichting Kerk en Vluchteling
De stichting Kerk en Vluchteling van het Apeldoorns Beraad van Kerken zet zich in voor in de gemeente Apeldoorn verblijvende vluchtelingen, die in knelsituaties zijn geraakt. De stichting is interkerkelijk en werkt nauw samen met het plaatselijke vluchtelingenwerk, de vreemdelingenpolitie en met de diaconie van de Protestantse Gemeente te Apeldoorn. De stichting werkt met vrijwilligers maar kan voor probleemgevallen rekenen op hulp van professionele krachten.
Voedselbank
Stichting Voedselbank Apeldoorn werkt tegen armoede en verspilling. Voor het verkrijgen van voedselpakketten gelden straffe regels. Aanvragen lopen steeds via daartoe geëigende instanties, waaronder ook de diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn.
Leger des Heils
De organisatie Leger des Heils doet met enige regelmaat een beroep op de protestantse diaconie, voor individuele hulpverlening alsook voor collectieve doelen (zoals kerstpakketten) voor minderbedeelden. De aanvragen worden door het CvD behandeld zoals iedere andere aanvraag.
Na goed overleg hierover draagt Leger des Heils sinds 2013 financieel bij in de door PGA-diaconie verzorgde individuele hulpverlening. Hiertoe wordt door de administratie van de diaconie jaarlijks een bedrag vastgesteld en in rekening gebracht, welk bedrag vervolgens door LdH wordt voldaan.
Stichting Dak- en ThuislozenZorg Menorah
Deze christelijke organisatie is gericht op hulpverlening aan dak- en thuislozen in Apeldoorn. Vanuit de christelijke levensovertuiging willen de werkers en vrijwilligers omzien naar mensen, met name hen die aan de rand van de samenleving staan, door te luisteren op straat, eten en kleding uit te delen, door te verwijzen of hulp te verlenen waar dit wenselijk is en te laten zien wat Christus in hun leven betekent.
Sant’Egidio in Apeldoorn
Geďnspireerd door hoofdstuk 25 van het Mattheüs-evangelie en geraakt door het leven vanuit deze gemeenschappen elders, is in 2008 ook een Apeldoornse geloofsgemeenschap ontstaan. De leden voelen zich geroepen om de opdracht van Christus in praktijk te brengen en zijn werk voort te zetten door het gebod van God – Hem lief te hebben en onze naasten als onszelf – in praktijk te brengen. Dat uit zich onder meer in een tweewekelijkse gebedsdienst, een straatteam dat voedsel uitreikt, het fotoproject ‘De ongeziene gezien’, en een permanente kledingbank. Pijlers van dit diaconale werk zijn: gebed, vrede vriendschap met en inzet voor de allerarmsten in onze samenleving.
Organisaties of activiteiten die vanuit het CvD een vaste jaarlijkse bijdrage ontvangen
Dit zijn thans:
- Blijf van mijn lijf huis (niet meer)
- City Pastoraat
- Diaconaction (vanaf 2015 niet meer)
- Joker (nu Kerkplein 7)
- Kerk in Actie
- Pax Kinderhulp (niet meer)
Aanpassingen en/of aanvullingen zijn, als besluit van het CvD, steeds mogelijk.
Organisaties die één keer of meer dan één keer een financiële bijdrage ontvangen
Dit zijn momenteel:
- CJA (Christelijk Jeugdwerk Apeldoorn)
Begin 2015 is CJA beëindigd; Kerkplein 7 ontwikkelt activiteiten jeugdwerk.
- Ruimte voor anders zijn (Rvaz)
- SchuldHulpMaatje Apeldoorn
Ook hier geldt dat onder genoemde voorwaarde mutaties steeds mogelijk zijn.
Organisaties of activiteiten waarvoor een garantstelling is/wordt afgegeven
Dit geldt thans voor:
- Stichting Naaste
- Stichting SchuldHulpMaatje Apeldoorn
- Vakantiegeld Samen Delen
terwijl ook hier geldt dat onder genoemde voorwaarde mutaties steeds mogelijk zijn.

12. Communicatie en PR
In het voorjaar van 2011 heeft een speciaal hiervoor opgerichte commissie onder voorzitterschap van één der moderamenleden zich verdiept in communicatie en P.R.
Aan het slot van het onderzoek heeft de commissie haar bevindingen samengevat en gerapporteerd. Dit stuk is in grote dank aanvaard, vervolgens besproken en behandeld in de beleidsvergadering van juli 2011. Daarna voorgelegd aan de collegevergadering van september 2011 en aldaar goedgekeurd en aanvaard als werkdocument. Delen ervan zijn toegewezen aan het werkplan 2012, het gehele stuk ligt als leidraad voor het beleidsplan 2013-2017.

13. Beschrijving van de plannen
Oog, oor en hart voor wie hulp nodig heeft
Juist in deze jaren van recessie wil het CvD zich nog meer toeleggen op het zien, horen en ervaren waar hulp en ondersteuning gewenst en nodig is. Individuele ondersteuning en het op het spoor komen van mensen in de knel is daarbij een speerpunt. In dat licht wil het CvD ook werken aan de herkenbaarheid naar buiten toe door de contacten met maatschappelijke instellingen en organisaties uit te bouwen. Bij de hulpverlening wordt gestreefd naar zo optimaal mogelijke bescherming van de privacy van de betrokken hulpvrager(s). Bij de afhandeling van aanvragen echter, zal de diaken die bij de aanvraag betrokken is, zoveel mogelijk participeren. Diaconale ondersteuning kan worden gegeven aan ieder mens in nood, ongeacht kerkelijke gezindheid, aard of culturele achtergrond.
Samen sta je sterker
Het CvD wil in de beleidsperiode naar meer uitwisseling en samenwerking tussen de verschillende wijkdiaconieën streven. De opzet is dit te concretiseren door op gezette tijden een wijkoverstijgend diaconaal project te initiëren en daaraan gedurende langere periode (extra) aandacht te besteden.
Ieder gemeentelid een diaken
‘Aan de vruchten herken je de boom’, in dat licht mag van ieder gemeentelid verwacht worden dat ze in meer of mindere mate diaconaal in het leven staan. In deze beleidsperiode wordt gepoogd te stimuleren dat diakenen zelf minder ‘uitvoerend’ en meer initiërend, stimulerend, coördinerend en op de achtergrond participerend zijn.
Ondersteuning maatjesprojecten
Veel mensen in deze tijd lijden aan gebrek aan sociale contacten, onder financiële (schulden)druk en/of door psychische problemen. Het wordt als een diaconale taak geacht om organisaties die op deze terreinen hulp en ondersteuning te geven, zowel in de vorm van ondersteuning bij het werven en toerusten van vrijwilligers, als financieel. Twee maatjesprojecten hebben daarbij de bijzondere aandacht, te weten het project SchuldHulpMaatje Apeldoorn en het project Gespreksmaatjes in het kader van Ruimte voor anders zijn.
Wie de jeugd heeft…
Waar diaconaat en het werk van Joker elkaar raken of (deels) overlappen, zal ernaar gestreefd worden de handen in één te slaan. Door zowel financieel als qua menskracht dit werk van harte te ondersteunen. Waarbij concreet gedacht wordt aan het project Diaconaction; maar ook andere projecten kunnen daarvoor in aanmerking komen.
Ouderendiaconaat
In Apeldoorn wordt tot nu toe met name vorm aan ouderendiaconaat gegeven door middel van ouderenmiddagen, bezoekwerk, Kerst- en Paasmaaltijden, vakantieweken, enz. In deze beleidsperiode zal extra aandacht worden besteed aan ouderen die mogelijk in een knelsituatie verkeren, mede door in samenspraak met de betrokkenen te onderzoeken waaraan behoefte is en wat de kerkelijke gemeente daarbij zou kunnen betekenen. Een extra aandachtspunt daarbij is de eventuele mogelijkheid om jongeren en ouderen met elkaar in contact te brengen, al dan niet in het kader van de Maatschappelijke Stage die scholieren sinds het schooljaar 2011-2012 verplicht zijn te doen.
Inzameling van gaven
In iedere kerkdienst wordt voor een diaconaal doel gecollecteerd. Daartoe verschijnen tijdig korte collecteafkondigingen die de wijkdiaconie kan gebruiken om het door het CvD vastgestelde doel extra onder aandacht te brengen. Wanneer hierover tijdig wordt overlegd, kan in uitzonderingssituaties van de door het CvD vastgestelde collectedoel worden afgeweken. De collecteafkondigingen worden op de website vermeld.
Diaconale vakantiemogelijkheden
Het vakantieaanbod zoals sinds jaar en dag gangbaar is zal zo mogelijk nog actiever onder aandacht van gemeenteleden en andere geďnteresseerden worden gebracht. Daarnaast zal worden bezien in hoeverre het project Vakantiegeld Samen Delen (dat in 2012 in de wijk De Maten gestart is) zich leent voor toepassing in meerdere wijken, of zelfs zou kunnen uitwaaieren over heel Apeldoorn.
Financiële ondersteuning
Onderscheiden worden financiële ondersteuning aan individuen, aan instellingen en organisaties in Nederland en wereldwijd. Bij rampen in Nederland of daarbuiten wordt ernaar gestreefd om in de eerste plaats via de SOH (thans SHO = Samenwerkende Hulporganisaties), Kerk in Actie of andere kerkelijke kanalen hulp te verlenen, daarnaast zal er ruimte zijn om via de instellingen waarmee ook via de wijken contacten zijn, ondersteuning te verlenen. Jaarlijks wordt in het CvD bezien waar een eventueel positief saldo op de diaconale rekening aan zal worden toegekend.
Deskundigheidsbevordering op diaconaal terrein
Tweemaal per jaar wordt in samenwerking met de Rooms-katholieke diaconie een informatieavond georganiseerd over een diaconaal thema, zo mogelijk met inzet van een organisatie die op diaconaal terrein in Apeldoorn actief is. Daarnaast zullen – naar behoefte – cursussen en trainingen worden georganiseerd en uitgevoerd, eventueel met inzet van derden. Enerzijds om diakenen en diaconale medewerkers toe te rusten, anderzijds om het vrijwilligerskader dat actief is op diaconaal terrein te ondersteunen door voorlichting, gesprekstraining en gerichte cursussen.
Samenwerking op kerkelijk terrein
Het streven is om op diaconaal terrein de samenwerking tussen kerkgenootschappen, c.q. diaconieën van plaatselijke kerkelijke gemeenten te bevorderen. In de beleidsperiode zal worden onderzocht en zullen zo mogelijk stappen worden gezet om te komen tot een Apeldoorn-breed Diaconaal Platform dat voor de gezamenlijke kerken ook mediair kan zijn naar de burgerlijke gemeente toe.
Sinds 2013 is de samenwerking met het Apeldoorns Beraad Van Kerken (ABvK) geďntensiveerd.
Zoals bij hoofdstuk 11 is genoteerd dragen Leger des Heils en de Nederlands Gereformeerde Kerk inmiddels financieel bij in de individuele hulpverlening.
Verder zijn plannen voor ruimere samenwerking op diaconaal terrein met meerdere kerken in ontwikkeling, wellicht leidend tot een diaconaal platform en/of een gezamenlijk noodfonds.
Door het project 'Vakantiegeld Samen Delen' zijn in wijken contacten met andere kerken ontstaan, resulterend in een gezamenlijke aanpak op genoemd terrein.
Samenwerking met maatschappelijke organisaties
In het diaconale werk wordt zoveel als binnen bereik ligt samengewerkt met en ondersteuning gegeven aan maatschappelijke organisaties die ten behoeve van dezelfde doelgroep(en) actief zijn. Daartoe worden bestaande contacten onderhouden en wordt ernaar gestreefd om deze contacten uit te bouwen door meer zichtbaar, aanspreekbaar en herkenbaar te zijn.
Communicatie en PR
Gestreefd wordt om als diaconie meer zichtbaar te zijn. Enerzijds door zelf meer naar buiten te treden, anderzijds door het diaconale werk dat gedaan wordt en door de contacten naar buiten toe te intensiveren. Belangrijke hulpmiddelen om meer zichtbaar en vindbaar te zijn: de website www.diaconieapeldoorn.nl, persberichten in Perspectief en de wijkkerkbladen en in lokale media. Daarnaast wordt nagegaan in hoeverre daarbij ook gebruik gemaakt zou kunnen worden van de sociale media.

14. Actilijst, inclusief prioriteiten en speerpunten
Na een grondige evaluatie van het vorige beleidsplan (2008-2013) en rekening houdend met alle bekende en te verwachten factoren in huidige en komende jaren is het Beleidsplan 2013-2017 hiermede vastgesteld en verwoord. Het plan leidt tot een reeks van actiepunten, onderstaand genoemd; drie ervan worden als hoogst opportuun aangemerkt.
Speerpunten/prioriteiten, tevens aanzet tot werkplan 2013
• Herkenbaarheid, bereikbaarheid, aanspreekbaarheid.
• Focus op kerntaken dienen, helpen, coachen.
• Opsporen van armoede en hulpbehoevendheid.

Overige actiepunten
• Ogen gericht op vergeten of veronachtzaamde mensen.
• Individuele hulpverlening hogere prioriteit.
• Evenredige verdeling aandacht, inzet en middelen over gemeentediaconaat, binnenlands diaconaat en werelddiaconaat.
• Mobiliseren gemeenteleden als diaconale hulptroepen.
• Betrekken van niet kerkbezoekers bij diaconale arbeid.
• Collectegelden werven onder niet kerkbezoekers
• Wijkoverstijgend diaconaal project.
• Website blijvend voorzien van ‘nieuws’.
• Bredere aandacht voor Perspectief.
• Diaconaat met, voor en door jongeren.
• Diaconaat gericht op ouderen en mensen die niet zelfredzaam zijn.
• Diaconaat gericht op daklozenopvang.
• Interactie wijkdiaconieën onderling, uitwisseling, samenwerking.
• Samenwerking met ZWO.
• Netwerk plaatselijke overheid.
• Netwerk plaatselijke maatschappelijke organisaties.
• Netwerk de pers.
• Open oog en oor voor sociale media.
• Duurzaamheid (actiepunt in januari 2013 toegevoegd)

Werkgroepen
Meerdere van de actiepunten hebben geleid tot deelname in werkgroepen, zoals:
• Apeldoorn tegen Verarming (werkgroep van ABvK); brengt de armoedeproblematiek onder de aandacht en doet aanzet tot oplossingen.
• Ruimte voor anders zijn (werkgroep van ABvK); richt zich op zorg voor mensen met psychische problemen.
• Vakantiegeld Samen Delen (VSD); een in 2012 door één der wijken genomen initiatief, dat thans status van continuďteit bereikt en uitwaaiert over verschillende PGA-wijken, in een aantal gevallen ook samen met andere kerken in die wijken. De werkgroepen VSD hebben onderling spelregels opgesteld die voor alle deelnemers gelden en waardoor in elk der deelnemende wijken eensluidend wordt gehandeld. Naar een meer officiële vorm van samenwerking wordt nog gezocht.
• Duurzaamheid (werkgroep van ABvK); bevordert op zo breed mogelijk terrein mede zorg voor het behoud van de schepping.
• Weeweecafé; open huis en daardoor onderlinge contacten voor personen die hun baan verloren en/of problemen hebben met solliciteren.


Beleidsplan Protestantse Kerk Nederland.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protstantse Kerk Nederland

Beleidsplan 2018 -2023
BELEIDSPLAN CENTRALE DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE APELDOORN 2018-2023
1. INLEIDING

1.1 MISSIE
De centrale diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn richt zich op het voorkomen, opheffen dan wel verminderen van sociaal-maatschappelijke nood van individuen en van groepen mensen, en op de zorg voor de schepping. Wij weten ons daartoe gemotiveerd door het evangelie, dat ons leert om te zien naar onze naasten. In Apeldoorn, maar ook daarbuiten zijn er mensen in nood die buiten de reguliere hulpverlening vallen. Wij willen helpen waar geen helper is.
1.2 VISIE
1.2.1 Over onze omgeving
Als centrale diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn hadden we in de afgelopen periode te maken met de effecten van de economische crisis van 2008. We zagen dat onder meer terug in de toename van de individuele hulpverlening en het ‘succes’ van het weewee-café. Ook kwam het thema dak- en thuislozen, met name onder jongeren, regelmatig terug. Verder kregen we in Apeldoorn nadrukkelijk te maken met de vluchtelingenproblematiek. Ook in de komende periode zullen vluchtelingen onze aandacht vragen. Tenslotte kregen we signalen dat de druk op mantelzorgers steeds meer toeneemt. En dat eenzame ouderen en psychisch belaste mensen in toenemende mate in de knel raken als gevolg van de recente veranderingen in de zorg.
1.2.2 Over onszelf
Als centrale diaconie merken we dat de zich terugtrekkende overheid en de participatiesamenleving kansen bieden voor de kerk om op al deze thema’s blijvend een verschil te maken. Tegelijkertijd gaat de secularisatie ook door. Dat je een beroep kunt doen op de kerk om hulp, raakt in Apeldoorn beetje bij beetje minder bekend. Tegelijkertijd zet de secularisatie ook het vrijwilligerswerk vanuit de kerken onder druk. Samen met de beleidskeuze van de algemene kerkenraad om de wijkgemeenten een grotere (financiële) verantwoordelijkheid te geven ondermijnt dit de draagkracht voor bovenwijkse activiteiten. Succesvol waren we in de afgelopen periode vooral met die activiteiten die samen met andere kerken en sociale organisaties werden gedaan (noodfonds, weewee-café), dan wel activiteiten die hun oorsprong in één van de wijkgemeenten vonden (vakantiegeld-samen-delen).
1.2.3 Rol
In het licht van de bovengenoemde ontwikkelingen zien wij het als centrale diaconie in de komende beleidsperiode als onze taak om te verbinden. Enerzijds tussen de wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Apeldoorn en de bredere Apeldoornse samenleving rond de actuele problemen zoals bovengenoemd. En anderzijds tussen de wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Apeldoorn onderling. Daarnaast zien wij het als onze taak om samenwerking tussen wijkgemeenten en andere kerken te stimuleren en mogelijk te maken. Deze positiebepaling houdt in dat we als centrale diaconie minder dan voorheen zullen inzetten op het ontwikkelen van nieuwe eigen projecten en activiteiten. Het diaconaat wordt vorm gegeven in de wijkgemeenten.
1.4 REIKWIJDTE VAN DIT BELEIDSPLAN
Dit nieuwe beleidsplan richt zich vooral op beleidsdoelen en de daarbij behorende activiteiten voor de periode 2018-2023. Beschrijving van de organisatie en werkwijze zoals we die in het vorige beleidsplan hebben gegeven willen we onderbrengen in een nog te ontwikkelen vademecum (zie ook 2.4).

2. BELEIDSDOELEN

2.1 BELEIDSDOEL 1: WIJKEN VERBINDEN OP THEMA’S EN PROJECTEN
Je gezamenlijk ergens voor inzetten verbindt. Als centrale diaconie willen we bijdragen aan de eenheid van de Protestantse Gemeente Apeldoorn door te gaan werken met halfjaar thema’s. De thema’s spitsen zich toe op voornamelijk lokale thema’s en incidenteel op werelddiaconaat. We willen de thema’s onder andere zichtbaar maken in collectedoelen, tijdens een vast onderdeel van de collegevergadering (waar andere diakenen zich bij kunnen aansluiten), en in de columns van de diaconaal werker in Perspectief. Ook proberen we het thema aan te laten sluiten bij de activiteiten van Kerkplein7 en de wijkgemeenten.
2.2 BELEIDSDOEL 2: OPBOUWEN EN ONDERHOUDEN VAN SAMENWERKINGSVERBANDEN
Samenwerking is niet alleen een manier om met kleiner wordende kerkgemeenschappen op diaconaal gebied toch iets voor elkaar te krijgen. Het geeft ook geloofwaardigheid aan het handelen van de kerk. Wat betreft de samenwerking met andere kerken willen we ons als centrale diaconie in de komende periode inzetten op het verder uitbouwen van ONE Apeldoorn, het diaconale netwerk. Daarnaast willen wij met name menskracht vrij maken voor de coördinatie van samenwerkingsprojecten tussen kerken (zoals Vakantiegeld Samen Delen en Kerk en Vluchteling). Wat betreft samenwerking met niet-kerkelijke organisaties als welzijnsorganisaties en de overheid willen we contacten opbouwen en onderhouden om enerzijds zichtbaar te maken wat we als diaconieën van de Protestantse Gemeente Apeldoorn te bieden hebben, en om anderzijds op de hoogte te blijven van de actualiteit van diaconale thema’s in Apeldoorn ten behoeve van het diaconale werk in de wijkgemeenten.
2.3 BELEIDSDOEL 3: DE HERBERG ALS DIACONAAL CENTRUM
Het bestaansrecht van het inloophuis is in het afgelopen jaar bevestigd door een onafhankelijk onderzoek door de gemeente. De betrokkenheid bij het inloophuis vanuit de wijkgemeenten is groot. Als centrale diaconie willen wij ons in de komende periode blijven inzetten voor het inloophuis door middel van financiële steun en de huur van kantoorruimte. De komst van het Christelijk Noodfonds Apeldoorn vergroot het aantal diaconale activiteiten in het huis. In nauw overleg met het bestuur van het Citypastoraat spreken we de ambitie uit om in de komende periode meer diaconale activiteiten te doen plaatsvinden op de benedenverdieping. Zo willen we werken aan een versterking van het profiel van de Herberg als diaconaal centrum.
2.4 BELEIDSDOEL 4: ONDERHOUDEN EN VERSTERKEN VAN EIGEN ORGANISATIE
De overdracht van kennis en ervaring binnen een vrijwilligersorganisatie als de onze is altijd een punt van aandacht. Het verloop van vrijwilligers en ambtsdragers is immers aanzienlijk. Specifiek vragen kennis van de eigen procedures en protocollen de aandacht, als ook kennis van de sociale kaart van Apeldoorn en de kennis en vaardigheden die horen bij het diaconale werk. We willen dit realiseren door het bijhouden van een up-to-date digitale sociale kaart/handboek en een jaarlijkse cursusavond voor nieuwe diakenen. Daarnaast willen we dat er voor ambtsdragers tijdens de vergaderingen van het moderamen en college ook iets ‘te halen’ valt. Nadrukkelijker dan voorheen zetten we daarom tijdens vergaderingen in op het onderlinge geloofsgesprek en inhoudelijke thema’s in het diaconaat. Tenslotte willen we nadrukkelijker werken aan het thema communicatie, zowel extern (gericht op de bredere Apeldoornse samenleving) als intern (gericht op gemeenteleden en degenen die zich binnen de wijkgemeenten bezig houden met diaconale thema’s).

3. MIDDELEN

3.1 MEDEWERKERS
We voorzien dat de omvang van de formatieplaatsen in de komende periode gelijk blijft. De administratief medewerkster en de diaconaal consulent zijn direct in dienst van de centrale diaconie, de medewerkster voor de individuele hulpverlening wordt gedetacheerd naar het CNAP. De diaconaal consulent participeert op dit moment ook in Kerkplein7. In 2018 wordt Kerkplein7 geëvalueerd door de Algemene Kerkenraad. Continuering van de inzet zal naar aanleiding van deze evaluatie heroverwogen dienen te worden. In aanloop naar het nieuwe beleidsplan 2024-2029 zullen we de omvang van de huidige formatieplaatsen evalueren aan de hand van financiën en prioriteitstelling. Daarnaast willen we in de komende periode het vrijwilligersbeleid verder vorm geven.
3.2 FINANCIËN
Voor de komende periode gaan we uit van de eerder opgestelde meerjarenbegroting. Gezien de tegenvallende rendementen op het belegd vermogen in de afgelopen jaren is het wel zaak om de vinger aan de pols te houden en regelmatig te controleren of de meerjarenbegroting bijgesteld dient te worden. Het rendement op het belegd vermogen is bedoeld om de vaste lasten te dekken. Tegelijkertijd willen we de diaconale uitgaven in deze nieuwe periode op zijn minst op hetzelfde niveau houden als in de vorige periode. We accepteren dat dit ten koste kan gaan van het vermogen, en daarmee van de houdbaarheid van het huidige niveau van de vaste lasten op langere termijn. Verder kiezen wij voor de nieuwe periode voor rust in de portefeuille. Bij wijzigende omstandigheden kijken we kritisch naar de keuzes die dan voorliggen en zullen we een profiel opstellen dat tegen die tijd voldoet aan de gezamenlijke belangen, behoeften en visie. Verder willen we in de komende periode nieuwe vormen van geldwerving onderzoeken door mee te doen met de invoering van de collecte-app. Wat betreft de eigen financiële verantwoordelijkheid van wijkdiaconieën geldt in deze periode, dat de centrale diaconie geen fondsen beschikbaar heeft voor projecten van wijkdiaconieën. En ook dat wijkdiaconieën vrij zijn om tot een bedrag van € 500 per individuele hulpaanvraag te besteden aan individuele hulpverlening aan eigen gemeenteleden.

4. MONITORING EN EVALUATIE

We kunnen moeilijk in de tijd vooruitzien. Wat nu actueel en vanzelfsprekend lijkt, kan over een of twee jaar weer anders zijn. We willen daarom de voornemens uit dit beleidsplan regelmatig evalueren. Op het niveau van de activiteiten jaarlijks, en op het niveau van de doelen tweejaarlijks.

Paginanavigatie:


Beloningsbeleid.
De beloning van de medewerkers in loondienst is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Paginanavigatie:


Doelstelling.
Diaconale opdracht
De Protestantse gemeente Apeldoorn weet zich geroepen tot de dienst van de Heer Jezus Christus. Zij vormt met hem en elkaar een wereldwijde gemeenschap van mensen, die er zijn voor elkaar en anderen. Diakenen worden geroepen om hiervoor mogelijkheden aan reiken, de gemeente te informeren en te stimuleren. Samen met de gemeente zetten zij zich in voor een barmhartige en rechtvaardige samenleving, solidair met de armen.

Paginanavigatie:


Jaarverslag.
JAARVERSLAG BEHORENDE BIJ DE JAARREKENING 2014 VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE APELDOORN (CvD).
De missie van het College van Diakenen (uit het beleidsplan 2013-2017):
De Diaconie acht het haar taak naar vermogen nood op deze wereld te helpen lenigen; ook de zorg voor het behoud van de Schepping valt daaronder. De invulling van deze taak bestaat niet alleen uit het geven van financiële hulp waar dat past, maar meer nog door een zo professioneel mogelijke opstelling, als behoeder en als wegwijzer. Zij wil de gemeente leden hierbij betrekken, door voor de inzameling van de gaven goede argumenten aan te dragen en voor het voetlicht te brengen en door voor persoonlijke inzet bij hulpverlening te pleiten. Daadwerkelijke hulpverlening aan hen die dit nodig hebben blijft de eerste zorg.

In 2014 vergaderde het CvD acht keer en het moderamen CvD tien keer om de basis te leggen voor het werk dat gedaan moet worden, zoals omschreven in de missie uit het beleidsplan. In het CvD waren alle wijken van de PGA vertegenwoordigd. Het moderamen bestond uit vijf personen, t.w. twee voorzitters, één secretaris en twee penningmeesters, aangevuld met de diaconaal consulent en de administratief medewerkster. Er was een vacature voor secretaris, maar één van de penningmeesters heeft in 2014 de functie van interim-secretaris vervuld. Eind 2014 kon gelukkig gemeld worden dat een nieuwe secretaris gevonden was.

Speerpunten van het CvD waren volgens het Beleidsplan 2013-2017:
a: Herkenbaarheid, bereikbaarheid en aanspreekbaarheid van het CvD,
b: Focus op kerntaken: dienen, helpen en coachen,
c: Opsporen van armoede en hulpbehoevendheid.

Met activiteiten zoals de Diactief-avonden, de cursusavond voor nieuwe diakenen, het project Vakantiegeld Samen Delen in De Maten en in Zuid, de diaconale vakanties en de vakantieweek in Ommen, het optimaliseren van de website, het inloophuis en het reparatiecafé in De Maten, de goederenloods, budgetbeheer en reparatiecafé van de wijkdiaconie van de Open Hofkerk werd geprobeerd deze speerpunten met de wijkgemeenten en -diaconieën te realiseren.

In het najaar van 2013 waren aan de eerste drie speerpunten toegevoegd:
d: Aandacht voor duurzaamheid,
e: Welke mogelijkheden zijn er om niet-kerkgangers een diaconale bijdrage te laten betalen,
f: Mobiliseren van gemeenteleden als diaconale hulptroepen.

Ad d: in het najaar van 2013 initieerde de diaconaal consulent met enkele vrijwilligers de werkgroep ‘duurzaamheid’ en is geďnventariseerd wat de mogelijkheden zijn om binnen de Apeldoornse kerken aandacht aan dit item te besteden. Dit resulteerde in enkele voorlichtingsavonden (op verzoek), de opzet van een week rond duurzaamheid in de zomer (wegens te weinig belangstelling afgeblazen) en aandacht in verschillende (wijk)gemeenten voor duurzaamheid in het kader van de Michazondag in oktober. De werkgroep heeft onderdak gevonden bij het Apeldoorns Beraad van Kerken (ABVK). Door middel van een kleurrijke folder worden doel, missie en aanbod nu de aan de Apeldoornse kerken bekend gemaakt. Medio 2014 heeft de consulent de werkgroep verlaten om zo haar handen vrij te hebben voor nieuwe activiteiten. Daarnaast was er zeer serieuze aandacht voor het zoveel mogelijk duurzaam beleggen van het vermogen van het CvD.
Ad e: het speerpunt ‘hoe niet-kerkgangers kunnen worden uitgenodigd om financieel en in aandacht bij te dragen aan diaconale projecten’, zal in 2015 worden opgepakt.
Ad f: via projecten als ‘Handje Hulp, ‘Omzien naar Elkaar’, ‘Doedagen’ (in samenwerking met Stichting Present Apeldoorn), maar ook Vakantiegeld Samen Delen werd de diaconale inzet van gemeenteleden in de wijken zoveel mogelijk gerealiseerd.

2014 stond ook in het teken van een te vormen PGA-centrale in het kader van ‘verandering en vernieuwing’ binnen de PGA. Om een en ander te realiseren draagt het CvD haar steentje bij in de vorm van een jaarlijkse bijdrage van € 20.000,- aan deze PGA-centrale, dit voor een periode van vijf jaar. Eén van de voorzitters heeft zitting in de PGA-centrale.
Een nieuwe activiteit waaraan de diaconaal consulent in 2014 tijd en aandacht besteedde was de opzet en organi-satie van een maandelijks WeeWeecafé in Apeldoorn. Daartoe zijn onder meer het UWV, Stimenz, de Kap, het Citypastoraat en de stadsdeelmanager van het Centrum benaderd. Met enkele vrijwilligers en genoemde organisaties is het projectplan ontwikkeld. In januari 2015 zal de eerste bijeenkomst in ‘De Herberg’ plaatsvinden.
Andere activiteiten waarbij de diaconaal consulent in 2014 in meer of mindere mate betrokken was, zijn: de Classicale ZWO-werkgroep, de werkgroep Apeldoorn tegen Verarming (AtV), de werkgroep Ruimte voor anders zijn (Rvaz), de maandelijkse maaltijden voor zwerfjongeren (‘Tafelen’) en de pretpietenactie die door JOKER werd uitgevoerd. Najaar 2014 gaf ze aan nieuwe medewerkers van Inloophuis een uitgebreide training. Voor wijkdiaconieën en anderen was zij vraagbaak en op afroep beschikbaar. En tweewekelijks verzorgde zij de diaconale column in Perspectief.

De zorgen om het voortbestaan van Inloophuis ‘De Herberg’ blijven bestaan. De diaconaal consulent is adviserend lid van het Algemeen Bestuur van het Citypastoraat waaronder het Inloophuis valt. Daarnaast heeft het CvD haar een groot deel van het jaar beschikbaar gesteld om als voorzitter van de steunorganisatie ‘Vrienden van De Herberg’ meer financiën voor ‘De Herberg’ te genereren . In 2014 heeft de fondsenwerving zonder enige twijfel een stap voorwaarts gemaakt, maar de zorg voor een sluitende exploitatierekening blijft nu ABRI en JOKER hun werkruimte in ‘De Herberg’ moeten verlaten. Het CvD is geen eigenaar van het pand aan de Deventerstraat of beheerder van het Inloophuis, maar vanwege het diaconale aspect voelt zij zich zeer betrokken bij de problematiek. Als ABRI en JOKER uit ‘De Herberg’ vertrekken, blijft de diaconaal consulent als enige PGA-werknemer in het pand achter.

In 2014 is het aantal hulpaanvragen weer gestegen ten opzichte van 2013. Ongeveer 100 aanvragen - veelal van maatschappelijke instanties en soms vanuit de wijken - kwamen binnen bij de administratief medewerkster. Gelukkig is per 1 februari ondersteuning gekomen in de vorm van een medewerkster diaconale hulpverlening voor vijf uur per week, De intake en administratieve afhandeling vergen veel tijd en aandacht. Omdat ook veel aanvragen binnen komen via de maatschappelijke tak van het Leger des Heils is in overleg met ‘het Leger’ een modus gevonden om het CvD geldelijk te compenseren. Jaarlijks kan een rekening gezonden worden, waarin de uren en het bedrag, besteed aan hulpverleningen binnengekomen via het Leger des Heils, voor de helft gedeclareerd kunnen worden. Ook van de Ned. Geref. Kerk is een bedrag ontvangen om te besteden aan diaconale hulpverlening. Ook door de transitie in de zorg neemt het aantal hulpaanvragen toe. Er zijn in dit kader bijeenkomsten geweest, waarin kerken, diaconieën, niet-professionele maatschappelijke organisaties en de burgerlijke gemeente met elkaar in gesprek gingen hoe het nu verder zou moeten. Er zullen mensen tussen wal en schip vallen. Duidelijk werd wel dat de taak van de kerken/diaconieën voorlopig vooral zal bestaan uit signaleren van misstanden. Gezamenlijk kunnen kerken/diaconieën via het ABvK dan spreken richting burgerlijke gemeente.

Door de ‘inzameling van de gaven’ werd de nood van de wereld, dichtbij en veraf vrijwel wekelijks onder de aandacht van de gemeenteleden gebracht. Organisaties als Sant’Egidio, de Voedsel- en Kledingbank worden door verschillende wijken met menskracht, financiën en door inzameling in natura, ondersteund.

In 2014 was de diaconaal consulent 25 jaar in dienst van de PKN (en aanverwante protestantse organisaties). Dit werd, met het moderamen CvD en de medewerkers, gevierd met een feestelijk etentje bij restaurant Poppe!

Zo hebben ook in 2014 veel vrijwilligers, samen met enkele professionele krachten de diaconale kerntaak: ‘helpen, waar geen helper is’ op bewonderenswaardige wijze gestalte gegeven.

Paginanavigatie:


Jaarrekening.
Namens het college van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Apeldoorn bieden wij u in verkorte vorm de jaarrekening aan over het jaar 2014.
Het boekjaar is geëindigd met een nadelig resultaat van € 19.612. Begroot werd een nadelig saldo van € 4.550. Het boekjaar 2013 werd afgesloten met een nadelig saldo van € 2.901.
De oorzaak van dit nadelige resultaat ligt voornamelijk aan de steeds meer dalende rentestand. De rentebaten en dividenden brachten € 21.000 minder op dan begroot. Herbelegging van uitgelote obligaties en aflopende deposito’s moet geschieden tegen een lagere rentevergoeding. Dit zal ook voor de komende jaren nadelige gevolgen hebben.
De diaconale uitgaven bedroegen ruim € 90.293; begroot was € 84.500. Bij de diaconale uitgaven moet u denken aan Individuele hulpverleningen, vakanties minder draagkrachtigen, gehandicaptenweek , kerstgaven en plaatselijk, landelijk en wereldwijd diaconaal werk. Plaatselijk werden o.a. het Citypastoraat, SchuldHulpMaatje Apeldoorn, Stichting Leergeld en de Stichting Present ondersteund. Wereldwijd dragen we bij via Kerkinactie. In 2014 hebben we op part-time basis een medewerker aangetrokken om de groeiende stroom hulpaanvragen het hoofd te kunnen bieden.
De bankkosten zijn sterk gestegen, omdat we per 1-1-2014 de beleggingsportefeuille hebben uitbesteed aan professionele externe partijen. Zij brengen voor het beheer een percentage van de hele portefeuille in rekening.
De overige kosten lagen redelijk in lijn met de begroting.
Het is verheugend te mogen constateren dat de opbrengst van de collectes een stabiel beeld geeft. Evenals in 2012 en 2013 is een substantiële gift ontvangen ten behoeve van de individuele hulpverlening. Dit geld is gebruikt voor hulpaanvragen in het grijze gebied van de richtlijnen van de Diaconie. Ook van de Nederlands Gereformeerde Kerk en van het Leger des Heils is een gift ontvangen. Laatstgenoemde verwijst regelmatig cliënten naar ons door.
Paginanavigatie:Begroting.

Paginanavigatie:Jaarrekening 2015.
VOORWOORD.

Namens het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Apeldoorn bieden wij u de jaarrekening aan over het jaar 2015.
Het boekjaar is geëindigd met een nadelig resultaat van €18.401. Begroot werd een nadelig saldo van €36.700. Het boekjaar 2014 werd afgesloten met een nadelig saldo van €19.612.
De oorzaak van dit nadelige resultaat ligt voornamelijk aan de steeds dalende rentestand en aan de matige beurs in 2015. De rentebaten en dividenden zijn €16.000 lager dan begroot.
Aan de andere kant moet onze bijdrage aan PGA centraal pas vanaf 2016 betaald te worden, begroot was €20.000.
De diaconale uitgaven bedroegen €104.479; begroot was €98.300. Bij de diaconale uitgaven moet u denken aan Individuele hulpverleningen, vakanties minder draagkrachtigen, gehandicaptenweek, kerstgaven en plaatselijk, landelijk en wereldwijd diaconaal werk. Plaatselijk werden o.a. het Citypastoraat, SchuldHulpMaatje Apeldoorn, Stichting Leergeld en de Stichting Present ondersteund. Wereldwijd dragen we bij via Kerkinactie.
De bankkosten zijn sterk gestegen, omdat we per 1-1-2014 de beleggingsportefeuille hebben uitbesteed aan professionele externe partijen. Zij brengen voor het beheer een percentage van de hele portefeuille in rekening.
Verheugend is dat bijdragen levend geld opnieuw zijn gestegen, €2.500 meer dan in 2014 en zelfs €18.000 meer dan begroot voor 2015. De overige kosten lagen redelijk in lijn met de begroting waar bij de personeelskosten wel gezegd moet worden dat deze €12.000 lager zijn dan in 2014 en zelfs €21.000 lager dan begroot voor 2015. Dit komt doordat we enige tijd geen consulent hebben gehad.
Evenals in 2013 en 2014 is in 2015 een gift ontvangen ten behoeve van de individuele hulpverlening. Dit geld is gebruikt voor hulpaanvragen in het grijze gebied van de richtlijnen van de Diaconie. Ook van de Nederlands Gereformeerde Kerk en van het Leger des Heils is wederom een gift ontvangen.
Zoals vermeld maken we vanaf 1-1-2014 voor het beleggen van de gelden gebruik van externe partijen. Het beleggingsbeleid is defensief. Wel is een deel belegd in aandelen. Door het matige beleggingsresultaat in 2015 en door het nadelige resultaat over 2015 is het vermogen gedaald van €4.978.074 naar €4.946.467.
De opbrengst van het vermogen stelt ons in staat om diaconale doelen te realiseren en om een diaconaal consulent en twee administratieve medewerkers in dienst te hebben.

Wij danken een ieder die zich op enigerwijze heeft ingezet voor de diaconale zorg in 2015.

Apeldoorn, april 2016

C. Bouman, penningmeester P.N. Hoffer, penningmeesterJaarrekening 2016.
VOORWOORD
Namens het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Apeldoorn bieden wij u de jaarrekening aan over het jaar 2016.
Het boekjaar is geëindigd met een nadelig resultaat van € 31.133. Begroot werd een nadelig saldo van € 38.500. Het boekjaar 2015 werd afgesloten met een nadelig saldo van € 18.401.
De oorzaak van dit nadelige resultaat ligt voornamelijk aan de steeds dalende rentestand en aan de matige beurs in 2016. De rentebaten en dividenden zijn € 13.000 lager dan begroot.
Een positieve bijdrage van € 15.000 aan het resultaat was een gift van de Stichting Berghuis Weeshuis. In de toelichting op de staat van baten en lasten is deze gift opgenomen onder bijdrage levend geld.
De diaconale uitgaven bedroegen € 183.092; begroot was € 168.000. Bij de diaconale uitgaven moet u denken aan individuele hulpverleningen, vakanties minder draagkrachtigen, gehandicaptenvakantieweek, kerstgaven en plaatselijk, landelijk en wereldwijd diaconaal werk. Plaatselijk werden o.a. het Citypastoraat, SchuldHulpMaatje Apeldoorn en de Stichting Present ondersteund. Wereldwijd dragen we bij via Kerkinactie.
In tegenstelling tot eerdere jaren zijn de doorzendcollectes nu opgenomen in deze kosten.
De bankkosten zijn sterk gestegen, omdat we het beheer van de beleggingsportefeuille hebben uitbesteed aan professionele externe partijen. Zij brengen voor het beheer een percentage van de hele portefeuille in rekening.
De overige kosten lagen redelijk in lijn met de begroting.
Evenals in voorgaande jaren is in 2016 een gift ontvangen ten behoeve van de individuele hulpverlening. Dit geld is gebruikt voor hulpaanvragen in het grijze gebied van de richtlijnen van de Diaconie. Ook van de Nederlands Gereformeerde Kerk en van het Leger des Heils is wederom een gift ontvangen.
Zoals eerder gemeld maken we voor het beleggen van de gelden gebruik van externe partijen. Het beleggingsbeleid is defensief. Wel is een deel belegd in aandelen. Door het matige beleggingsresultaat in 2016 en door het nadelige resultaat over 2016 is het vermogen gedaald van € 4.946.467 naar € 4.925.914.
De opbrengst van het vermogen stelt ons in staat om diaconale doelen te realiseren en om een diaconaal consulent en twee medewerkers in dienst te hebben.

Wij danken een ieder die zich op enigerwijze heeft ingezet voor de diaconale zorg in 2016.
Apeldoorn, maart 2017
C. Bouman, penningmeester P. Wallin, penningmeesterBegroting 2017.

Jaarrekening 2017.


Begroting 2018.

Administratie:
Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn
Consulent:
Deventerstr. 40, 7311 LW Apeldoorn
Bankrekeningnummer:
NL25 RABO 0373 4109 99

Wie leeft in zorg,
in liefde voor het leven,
wordt gaandeweg gewaar
dat naast hem
medemensen zijn gegeven
tot zegen voor elkaar.
(Heleen Pasma)

 

 

username:   password: