Home
Collecterooster
Formulieren en folders
Handje Hulp
Hulpverlening en armoede
WeeWee Café
Jeugddiaconaat
Organisatie
Gemeentediaconaat
Recreatie
Vluchtelingen
Vorming en toerusting
Werelddiaconaat
Links
ANBI diaconie
ANBI kerk en vluchteling
Contact
Archief
Inloggen
WELKOM

Welkom op de site van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Apeldoorn.

ACTUEEL

“Collecteopbrengst slachtoffers hongersnood Afrika”
Helpen waar geen helper is!
Gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Apeldoorn hebben hun diaconale hart laten spreken en samen ruim € 5800 opgebracht voor de actie Help slachtoffers hongersnood Afrika.
Mensen niet in de steek laten en na het lenigen van de eerste nood, verder werken aan verbetering van de omstandigheden.
Met deze bijdrage kunnen de hulporganisaties uitvoering geven aan deze missie. U kunt hen blijvend steunen met gebed en met uw aandacht en betrokkenheid.

Het Wee-Wee Café gaat dóór, deze zomer: 27 juli 2017
Gelet op de positieve ervaringen van de afgelopen jaren, hebben we besloten ook deze zomermaanden door te gaan met het Wee-Wee café.
Tijdens het Wee-Wee Café van 27 juli aanstaande gaan we met elkaar in gesprek over de arbeidsmarkt voor 50+ werkzoekenden.
Lees het hele persbericht »

Noodkreet: helpende handen gevraagd!
De dringende oproep die de diaconie deze keer doet, gaat niet om geld, maar om helpende handen voor de Goederenbank. Een noodkreet die we niet kunnen afdoen met een gift, maar waarvoor daadwerkelijk de persoonlijke inzet van een aantal mensen wordt gevraagd. Een urgente vraag ook, want de Goederenbank staat op het punt te verdwijnen. Mensen die zich al jaren ingezet hebben, zien zich genoodzaakt om te stoppen. De Goederenbank kan echter niet gemist worden, want wie helpt anders de mensen in nood aan meubilair, huishoudelijke apparatuur, bedden, matrassen, fietsen enz.? Moeten wij mensen bij wie het water aan de lippen staat, nee gaan verkopen? Dat kunnen wij als kerk in Apeldoorn toch niet met droge ogen laten gebeuren!!!
We hebben opslagruimtes, een aanhangwagen en veel goederen die om niet aangeboden worden. Wij zoeken vier enthousiastelingen die elk, één week per maand contactpersoon/ aanspreekpunt willen zijn. In een team ontlast én versterk je elkaar. Ook om bezorgers/rondbrengers zitten we dringend verlegen. Als diaconie laten wij vandaag hier deze noodkreet horen. Kom helpen. De Goederenbank moet doorgaan! Iedereen, die dit werk zou kunnen doen, al of niet lid van de kerk, vragen wij: stel ons niet teleur! KOM HELPEN!!!!! Bel of mail naar Corrie van Orden; email: diaconie@pkn-apeldoorn.nl of tel.nr. 055-3574403 (di.+ wo. van 9 tot 12 uur)

Vacatures in het diaconale werk:
Afgelopen maanden zijn een aantal vacatures vervuld, een aantal staan nog open en er zijn nieuwe bijgekomen.
De nieuwe vacatures houden verband met het Interkerkelijk Noodfonds in oprichting, wat naar verwachting komend voorjaar van start gaat.

NOODOPROEP VOOR GOEDERENBANK Je zult maar een huis moeten inrichten en daarvoor niet de benodigde spullen kunnen kopen. Wat ben je dan opgelucht als je een beroep op de diaconie kunt doen. Dankzij de grote inzet van enkele gemeenteleden zijn al vele mensen geholpen met alledaagse goederen. Deze gemeenteleden willen nu om leeftijdsredenen met dit werk gaan stoppen, omdat het transport te zwaar wordt. Daarom zoekt de diaconie dringend naar een Coördinator en medewerkers voor de Goederenbank. Wie geeft gehoor aan deze noodoproep en wil helpen met het regelen en met het afhalen en wegbrengen van de spullen? Neem voor informatie contact op met Corrie van Orden, tel. 357 44 03, bereikbaar op dinsdag- en woensdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur of per e-mail: email: diaconie@pkn-apeldoorn.nl

Coördinator vakanties: iets voor u?
Op dit moment is de diaconie dringend op zoek naar een nieuwe coördinator voor de vakanties voor minima en mensen met een beperking.
Nu de “Apeldoornse week” in Ommen om diverse redenen is gestopt, blijkt dat er bij gasten van deze week behoefte is aan een alternatief.
Tegelijk heeft de coördinator van de vakanties voor minima aangegeven het stokje te willen overdragen.
Kortom: lijkt het u leuk om ervoor te zorgen dat ook deze zomer weer mensen, voor wie dit niet vanzelfsprekend is, op vakantie kunnen, neemt u dan contact op met de diaconaalconsulent@pkn-apeldoorn.nl, tel. 06-37267569 of mw. Corrie van Orden email: diaconie@pkn-apeldoorn.nl

Bijgaand het complete overzicht met vacatures:
Wilt u bij u zelf nagaan of u tijd en belangstelling heeft voor één van de genoemde taken of functies?
Of mocht u iemand kennen waarvan u denkt ‘’dat is iets voor hem of haar” wilt u dan deze persoon of de diaconie hierop attenderen?.
Ook wanneer u belangstelling heeft voor andere werkzaamheden op diaconaal gebied, kunt u dit melden.
Lijst met vacatures. »

Uitkomsten enquête!

Weet u wat de diaconie doet en wat zou de diaconie volgens u moeten doen? Dit waren de vragen waarvoor in mei een enquête is uitgezet in de PGA, maar ook bij organisaties waar de diaconie mee te maken heeft. Deze organisaties en activiteiten blijken goed bekend bij de 119 respondenten. Meer dan 80% kent de Voedselbank, Schuldhulpmaatje en Kerk in Actie. Van alle respondenten beschouwen 34 mensen zichzelf als regelmatig bezoeker van de kerk (bijdrage Kerkbalans/lezer Perspectief) en 74 als actief gemeentelid (wekelijks naar de kerk/actief als vrijwilliger/bijdrage Kerkbalans). 11 respondenten gaven aan dat zij de kerk hebben verlaten of deze alleen op hoogtijdagen bezoeken. De hoogste respons kwam uit de leeftijdsgroep 60-69 jaar (23), vervolgens 50-59 jaar (20) en 70-79 jaar (17).
Wat verder opvalt:
• veel actieve gemeenteleden vinden dat de kerk naar binnen gericht is of duidelijker stelling moet nemen bij grote vragen.
• van alle respondenten vinden 39 mensen (33%) dat “geld en goederen inzamelen ten behoeve van mensen in nood” de belangrijkste taak is van de diaconie.
• 31 (42%) van de actieve gemeenteleden vindt “signaleren van en aandacht vragen voor misstanden” of “toerusten van gemeenteleden” het belangrijkst.

Het blijkt voor veel mensen moeilijk om te kiezen tussen de verschillende aandachtsvelden en taken, soms door de vraagstelling, omdat men alles belangrijk vindt of principieel niet wil kiezen. Desondanks vindt de meerderheid “financiële en praktische ondersteuning” de belangrijkste taak en “armoede en sociale uitsluiting” het belangrijkste aandachtsveld op dit moment. Daarbij geeft de meerderheid het liefst aan plaatselijke organisaties. Het bleek moeilijk om mensen buiten of aan de rand van de kerk te bereiken. De meerderheid gaf aan dat zij via de “Kerkbrief/Nieuwsbrief” of via e-mail over de enquête zijn geïnformeerd. Deze uitkomsten worden meegenomen bij het nadenken over het beleid van de diaconie.

Toelichting op de resultaten:
De oproep om deze enquête in te vullen is breed verspreid, daarom hebben we vragen gemaakt voor verschillende doelgroepen.
Het formulier bevatte 2 routes: afhankelijk van het antwoord op de derde vraag "Hoe typeert u uw verhouding tot de kerk" werden de respondenten die kozen voor "Regelmatig bezoeker" of "Actief gemeentelid", doorgesluisd naar de vragen voor "Kerkgangers".
Degene die kozen voor "Kerkverlater" of "Bezoeker op kerkelijke hoogtijdagen" werden doorgesluisd naar de vragen voor "Niet kerkgangers of ex kerkgangers".
Tenslotte waren er een aantal "Algemene vragen" voor alle respondenten. We hebben 121 ingevulde formulieren ontvangen, waarvan 2 bij wijze van test waren ingevuld.
De uitkomsten van 119 respondenten hebben we gecombineerd met de demografische gegevens en geanalyseerd.
In de samenvatting wordt beknopt ingegaan op de opvallendste uitkomsten.
Resultaten enquete Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn - mei 2016 »

Noodfonds
Sinds enige maanden werkt de diaconie samen met een aantal afgevaardigden uit andere kerken aan de oprichting van een Interkerkelijk Noodfonds ten behoeve van individuele financiële ondersteuning. Hierdoor kunnen middelen, krachten en kennis gebundeld worden, ten behoeve van mensen in financiële nood, waarvoor geen andere voorzieningen beschikbaar zijn.

Hulp aan vluchtelingen in Apeldoorn
STICHTING KERK EN VLUCHTELING

De opvang van asielzoekers staat op dit moment weer volop in de belangstelling in Apeldoorn. In de krant is de mening van voor- en tegenstanders voortdurend belangrijk nieuws.
Kerk en Vluchteling heeft zich bij monde van de voorzitter mw. Lini Oldewarris niet onbetuigd gelaten. U heeft in de Stentor haar bevlogen ingezonden brieven kunnen lezen. Mensen die vluchten uit gebieden waar geen menswaardig bestaan meer mogelijk is, moeten ergens een veilig onderdak kunnen vinden. De gemeente gaat met wijkraden en organisaties in gesprek om te proberen een goede plek voor deze mensen in Apeldoorn te vinden.
Kerken kunnen een grote rol spelen in opvang en begeleiding van deze vluchtelingen. Voor mensen die tussen wal en schip vallen kan het fonds van Kerk en Vluchteling net iets meer doen. In overleg met Vluchtelingenwerk Apeldoorn wordt incidentele hulp geboden en wordt gezocht naar een blijvende oplossing.

Voor dit fonds wordt drie keer per jaar gecollecteerd. Als u niet in de gelegenheid bent om naar de kerk te komen kunt u ook een gift overmaken. Het banknummer is NL05 RABO 0373 4987 56 ten name van Stichting Kerk en Vluchteling.

Onderstaand treft u een link naar de site van Vluchtelingenwerk Apeldoorn, de Gemeente Apeldoorn en St. Present als het gaat om meer informatie over vluchtelingen en de ontwikkelingen m.b.t. noodopvang en huisvesting: Voor actuele informatie over vluchtelingen in Apeldoorn kunt u onderstaande websites raadplegen:
www.vluchtelingenwerk.nl/oostnederland/nieuws
www.vluchtelingenwerk.nl/feiten-cijfers
www.apeldoorn.nl/vluchtelingenopvang
www.stichtingpresent.nl/apeldoorn/vluchtelingen-apeldoorn-2/

Vakantie vier je samen, zonder uitzondering!
VAKANTIES 2016
Gezinsvakanties voor gezinnen met minimuminkomen.
I.s.m. Hetvakantiebureau.nl stelt de RCN bungalowvakanties beschikbaar tegen een gereduceerd tarief. Voor voorwaarden zie site van Hetvakantiebureau.nl.
Een unieke samenwerking tussen Hetvakantiebureau.nl en RCN Vakantieparken maakt vakantie voor iedereen mogelijk. Met ingang van dit jaar biedt RCN-Vakantieparken via Hetvakantiebureau.nl 100 gezinnen met een inkomen op bijstandsniveau, een GRATIS vakantie aan! Hetvakantiebureau.nl brengt alleen een klein bedrag in rekening voor de bemiddelingskosten (€ 75,- voor een verblijf van een week en € 35,- voor een weekend). De vakanties kunnen het hele jaar door geboekt worden op een van de parken van RCN in Nederland, dus ook in de zomervakantie! Bij een groot aantal aanvragen wordt het aanbod de komende jaren nog verder uitgebreid. Zie ook de pagina: "Recreatie"
Vakanties voor personen/gezinnen met een minimum inkomen.
Dit is een mogelijkheid voor mensen met een uitkering (bijstand, WAO, AOW, nabestaanden) en die misschien weinig financiële armslag hebben om een vakantie te houden in een vakantiehuisje of (sta-)caravan in Nederland.
Schoolreisjes of kampweken voor kinderen.
Voor gezinnen met een minimum inkomen kunnen deze uitgaven een aanslag op het gezinsbudget veroorzaken. Via de diakonie kan hiervoor een oplossing gezocht worden. Er zijn hiervoor fondsen beschikbaar.
Voor al deze vakantiemogelijkheden kunt u uw (recreatie)diaken contacteren of
Arjan den Boer email: aj.denboer@upcmail.nl of tel:055-3554532.


Administratie:
Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn
Consulent:
Deventerstr. 40, 7311 LW Apeldoorn
Bankrekeningnummer:
NL25 RABO 0373 4109 99

Juli
27 WeeWeecafé  

Wie leeft in zorg,
in liefde voor het leven,
wordt gaandeweg gewaar
dat naast hem
medemensen zijn gegeven
tot zegen voor elkaar.
(Heleen Pasma)

 

 

username:   password: