Home
Collecterooster
Formulieren en folders
Handje Hulp
Hulpverlening en armoede
WeeWee Café
Jeugddiaconaat
Organisatie
Gemeentediaconaat
Recreatie
Vluchtelingen
Vorming en toerusting
Werelddiaconaat
Links
ANBI diaconie
ANBI kerk en vluchteling
Contact
Archief
Inloggen
WELKOM

Welkom op de site van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Apeldoorn.

ACTUEEL

Activiteiten van het Apeldoorns Beraad van Kerken:
Peter Vermaat met ‘Francesco, het verhaal over een middeleeuwer’ Op uitnodiging van het Apeldoorns Beraad van Kerken speelt Peter Vermaat op dinsdag 22 zijn voorstelling: Francesco, het verhaal over een middeleeuwer.
Bijgaand meer informatie over deze voorstelling in Gigant. Lees het persbericht. »

Geloof en Duurzaamheid, eigen groene bronnen opnieuw ontdekken Lezing op woensdag 30 november in de Jachtlaankerk te Apeldoorn (tijd: 20.00-22.00 uur) De lezing wordt gehouden door dr. Peter-Ben Smit, hoogleraar contextuele bijbel interpretatie VU, over hoe binnen het geloof door de ecologische crisis op een nieuwe manier eigen bronnen worden ontdekt.
Centraal staat de “groene patriarch”, Bartholomeüs I, patriarch van Constantinopel, die door zijn denken de discussie over geloof en duurzaamheid een impuls heeft gegeven, in zowel orthodoxe als andere christelijke tradities. De lezing gaat in op de inspiratie en de uitdagingen die deze oecumenische gesprekspartner biedt. Lees de informatie. »

Vacatures in het diaconale werk:
Bij de start van dit seizoen hebben we de bestaande en aanstaande vacatures in het diaconale werk op een rijtje gezet. Vrijwilligers, die jarenlang een belangrijk stuk werk voor hun rekening hebben genomen, hebben aangegeven dat zij in de loop van dit seizoen willen stoppen.
Beide voorzitters (ambtsdragers) treden volgend jaar volgens rooster af en er komen taken bij of ze worden anders verdeeld.
Daarom bijgaande lijst met vacatures. »
Wilt u bij u zelf nagaan of u tijd en belangstelling heeft voor één van de genoemde taken of functies?
Of mocht u iemand kennen waarvan u denkt ‘’dat is iets voor hem of haar” wilt u dan deze persoon of de diaconie hierop attenderen?.
Ook wanneer u belangstelling heeft voor andere werkzaamheden op diaconaal gebied, kunt u dit melden.

Uitkomsten enquête!

Weet u wat de diaconie doet en wat zou de diaconie volgens u moeten doen? Dit waren de vragen waarvoor in mei een enquête is uitgezet in de PGA, maar ook bij organisaties waar de diaconie mee te maken heeft. Deze organisaties en activiteiten blijken goed bekend bij de 119 respondenten. Meer dan 80% kent de Voedselbank, Schuldhulpmaatje en Kerk in Actie. Van alle respondenten beschouwen 34 mensen zichzelf als regelmatig bezoeker van de kerk (bijdrage Kerkbalans/lezer Perspectief) en 74 als actief gemeentelid (wekelijks naar de kerk/actief als vrijwilliger/bijdrage Kerkbalans). 11 respondenten gaven aan dat zij de kerk hebben verlaten of deze alleen op hoogtijdagen bezoeken. De hoogste respons kwam uit de leeftijdsgroep 60-69 jaar (23), vervolgens 50-59 jaar (20) en 70-79 jaar (17).
Wat verder opvalt:
• veel actieve gemeenteleden vinden dat de kerk naar binnen gericht is of duidelijker stelling moet nemen bij grote vragen.
• van alle respondenten vinden 39 mensen (33%) dat “geld en goederen inzamelen ten behoeve van mensen in nood” de belangrijkste taak is van de diaconie.
• 31 (42%) van de actieve gemeenteleden vindt “signaleren van en aandacht vragen voor misstanden” of “toerusten van gemeenteleden” het belangrijkst.

Het blijkt voor veel mensen moeilijk om te kiezen tussen de verschillende aandachtsvelden en taken, soms door de vraagstelling, omdat men alles belangrijk vindt of principieel niet wil kiezen. Desondanks vindt de meerderheid “financiële en praktische ondersteuning” de belangrijkste taak en “armoede en sociale uitsluiting” het belangrijkste aandachtsveld op dit moment. Daarbij geeft de meerderheid het liefst aan plaatselijke organisaties. Het bleek moeilijk om mensen buiten of aan de rand van de kerk te bereiken. De meerderheid gaf aan dat zij via de “Kerkbrief/Nieuwsbrief” of via e-mail over de enquête zijn geïnformeerd. Deze uitkomsten worden meegenomen bij het nadenken over het beleid van de diaconie.

Toelichting op de resultaten:
De oproep om deze enquête in te vullen is breed verspreid, daarom hebben we vragen gemaakt voor verschillende doelgroepen.
Het formulier bevatte 2 routes: afhankelijk van het antwoord op de derde vraag "Hoe typeert u uw verhouding tot de kerk" werden de respondenten die kozen voor "Regelmatig bezoeker" of "Actief gemeentelid", doorgesluisd naar de vragen voor "Kerkgangers".
Degene die kozen voor "Kerkverlater" of "Bezoeker op kerkelijke hoogtijdagen" werden doorgesluisd naar de vragen voor "Niet kerkgangers of ex kerkgangers".
Tenslotte waren er een aantal "Algemene vragen" voor alle respondenten. We hebben 121 ingevulde formulieren ontvangen, waarvan 2 bij wijze van test waren ingevuld.
De uitkomsten van 119 respondenten hebben we gecombineerd met de demografische gegevens en geanalyseerd.
In de samenvatting wordt beknopt ingegaan op de opvallendste uitkomsten.
Resultaten enquete Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn - mei 2016 »

Noodfonds
Sinds enige maanden werkt de diaconie samen met een aantal afgevaardigden uit andere kerken aan de oprichting van een Interkerkelijk Noodfonds ten behoeve van individuele financiële ondersteuning. Hierdoor kunnen middelen, krachten en kennis gebundeld worden, ten behoeve van mensen in financiële nood, waarvoor geen andere voorzieningen beschikbaar zijn.

Hulp aan vluchtelingen in Apeldoorn
STICHTING KERK EN VLUCHTELING

De opvang van asielzoekers staat op dit moment weer volop in de belangstelling in Apeldoorn. In de krant is de mening van voor- en tegenstanders voortdurend belangrijk nieuws.
Kerk en Vluchteling heeft zich bij monde van de voorzitter mw. Lini Oldewarris niet onbetuigd gelaten. U heeft in de Stentor haar bevlogen ingezonden brieven kunnen lezen. Mensen die vluchten uit gebieden waar geen menswaardig bestaan meer mogelijk is, moeten ergens een veilig onderdak kunnen vinden. De gemeente gaat met wijkraden en organisaties in gesprek om te proberen een goede plek voor deze mensen in Apeldoorn te vinden.
Kerken kunnen een grote rol spelen in opvang en begeleiding van deze vluchtelingen. Voor mensen die tussen wal en schip vallen kan het fonds van Kerk en Vluchteling net iets meer doen. In overleg met Vluchtelingenwerk Apeldoorn wordt incidentele hulp geboden en wordt gezocht naar een blijvende oplossing.

Voor dit fonds wordt drie keer per jaar gecollecteerd. Als u niet in de gelegenheid bent om naar de kerk te komen kunt u ook een gift overmaken. Het banknummer is NL05 RABO 0373 4987 56 ten name van Stichting Kerk en Vluchteling.

Onderstaand treft u een link naar de site van Vluchtelingenwerk Apeldoorn, de Gemeente Apeldoorn en St. Present als het gaat om meer informatie over vluchtelingen en de ontwikkelingen m.b.t. noodopvang en huisvesting: Voor actuele informatie over vluchtelingen in Apeldoorn kunt u onderstaande websites raadplegen:
www.vluchtelingenwerk.nl/oostnederland/nieuws
www.vluchtelingenwerk.nl/feiten-cijfers
www.apeldoorn.nl/vluchtelingenopvang
www.stichtingpresent.nl/apeldoorn/vluchtelingen-apeldoorn-2/

Vakantie vier je samen, zonder uitzondering!
VAKANTIES 2016
Gezinsvakanties voor gezinnen met minimuminkomen.
I.s.m. Hetvakantiebureau.nl stelt de RCN bungalowvakanties beschikbaar tegen een gereduceerd tarief. Voor voorwaarden zie site van Hetvakantiebureau.nl.
Een unieke samenwerking tussen Hetvakantiebureau.nl en RCN Vakantieparken maakt vakantie voor iedereen mogelijk. Met ingang van dit jaar biedt RCN-Vakantieparken via Hetvakantiebureau.nl 100 gezinnen met een inkomen op bijstandsniveau, een GRATIS vakantie aan! Hetvakantiebureau.nl brengt alleen een klein bedrag in rekening voor de bemiddelingskosten (€ 75,- voor een verblijf van een week en € 35,- voor een weekend). De vakanties kunnen het hele jaar door geboekt worden op een van de parken van RCN in Nederland, dus ook in de zomervakantie! Bij een groot aantal aanvragen wordt het aanbod de komende jaren nog verder uitgebreid. Zie ook de pagina: "Recreatie"
Vakanties voor personen/gezinnen met een minimum inkomen.
Dit is een mogelijkheid voor mensen met een uitkering (bijstand, WAO, AOW, nabestaanden) en die misschien weinig financiële armslag hebben om een vakantie te houden in een vakantiehuisje of (sta-)caravan in Nederland.
Schoolreisjes of kampweken voor kinderen.
Voor gezinnen met een minimum inkomen kunnen deze uitgaven een aanslag op het gezinsbudget veroorzaken. Via de diakonie kan hiervoor een oplossing gezocht worden. Er zijn hiervoor fondsen beschikbaar.
Voor al deze vakantiemogelijkheden kunt u uw (recreatie)diaken contacteren of
Arjan den Boer email: aj.denboer@upcmail.nl of tel:055-3554532.


Administratie:
Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn
Consulent:
Deventerstr. 40, 7311 LW Apeldoorn
Bankrekeningnummer:
NL25 RABO 0373 4109 99

November
30 Geloof en duurzaamheid  

Wie leeft in zorg,
in liefde voor het leven,
wordt gaandeweg gewaar
dat naast hem
medemensen zijn gegeven
tot zegen voor elkaar.
(Heleen Pasma)

 

 

username:   password: